Soạn Toán 10 Bài 4. Các Tập Tổ Hợp

 Sgk Trang 18 Đại Số Lớp 10 – Các Tập Hợp Số

Bài 1. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

 1. a) [-3;1) ∪ (0;4];
 2. b) (0; 2] ∪ [-1;1);
 3. c) (-2; 15) ∪ (3; +∞);
 4. d) (-1; 4/3) ∪ [-1; 2)
 5. e) (-∞; 1) ∪ (-2; +∞).

Đáp án:

a) [-3;1) ∪ (0;4] = [-3; 4]

b) (0; 2] ∪ [-1;1) = [-1; 2]

c) (-2; 15) ∪ (3; +∞) = (-2; +∞)

d)

e) Bạn tự giải.

Bài 2. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

 1. a) (-12; 3] ∩ [-1; 4];
 2. b) (4, 7) ∩ (-7; -4);
 3. c) (2; 3) ∩ [3; 5);
 4. d) (-∞; 2] ∩ [-2; +∞).

Đáp án:

 1. a) (-12; 3] ∩ [-1; 4] = [-1; 3]
 2. b) (4, 7) ∩ (-7; -4) = Ø
 3. c) (2; 3) ∩ [3; 5) = Ø
 4. d) (-∞; 2] ∩ [-2; +∞)= [-2; 2].

Học sinh tự vẽ.

Bài 3. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

 1. a) (-2; 3) (1; 5);
 2. b) (-2; 3) [1; 5);
 3. c) R (2; +∞);
 4. d) R (-∞; 3].

Đáp án:

Học sinh tự vẽ.

 1. a) (-2; 3) (1; 5) = (-2; 1];
 2. b) (-2; 3) [1; 5) = (-2; 1);
 3. c) R (2; +∞) = (- ∞; 2]
 4. d) R (-∞; 3] = (3; +∞).

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *