Skills 1 Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 Mới

Bài 1

Task 1. Work in pairs. One looks at Picture A, and the other looks at Oicture B on page 15. Ask other qusetions to find out the similarities and differences between your pictures. 

(Làm việc theo nhóm. Một người nhìn vào bức tranh A, và những người khác nhìn vào bức tranh B ở trang 15. Hỏi nhau các câu hỏi để tìm ra điểm giống và khác biệt giữa những bức tranh. )

Đáp án: 

– Similarities: conical hat, string

– Differences:

Picture A: light green, pictures between layers, blue string, look lighter

Picture B: white, no decoration, pink string, look heavier

Tạm dịch:

– Giống nhau: nón chùm, dây

– Khác nhau:

Hình A: ánh sáng màu xanh lá cây, hình ảnh giữa các lớp, chuỗi màu xanh, nhìn nhẹ

Hình B: màu trắng, không trang trí, dây màu hồng, trông nặng hơn

Bài 2

Task 2. Mi visited Tay Ho village in Hue last month. She has decided to present what she knows about this place to the class. 

Read what she has prepared and match the titles with the paragraphs.

(Mi đã đi thăm làng Tây Hồ ở Huế. Cô ấy quyết định kể cho cả lớp nghe những điều cô ấy biết về nơi này.

Đọc những thứ cô ấy chuẩn bị và nối các đoạn văn với những nhan đề cụ thể )

Đáp án:

 1. C
 2. A
 3. B

Tạm dịch:

 1. Tình trạng hiện tại của nghề thủ công
 2. Vị trí và lịch sử làng nghề sản xuất nón
 3. Nón được làm thế nào

A
Khi bạn nghĩ về nón, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là vùng Huế. Sản xuất nón là nghề thủ công truyền thống ở đây hàng trăm năm, và có nhiều làng nghề như Dạ Lê, Phú Cam, và Đốc Sơ. Tuy nhiên, Tây Hồ nổi tiếng nhất vì đây là nơi bắt nguồn của nón ở Huế. Đây là một ngôi làng nằm bên bờ sông Như Ý, cách thành phố Huế 12 km.

B
Một chiếc nón hình nón có thể trông đơn giản, nhưng các thợ thủ công phải làm theo 15 bước, từ đi vào rừng để lấy lá để là lá, làm khung, vv. Nón của Huế luôn có hai lớp lá. Thợ thủ công phải có kỹ năng để làm cho hai lớp rất mỏng. Điều đặc biệt là họ thêm các bài thơ và tranh của Huế giữa hai lớp, tạo nên những chiếc nón ‘bài thơ’ nổi tiếng hay những chiếc nón thơ mộng.

C
Nón được làm trong làng nghề đã được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác bởi vì mọi người, trẻ hay già, đều có thể tham gia vào quá trình này. Đây là một thủ công mỹ nghệ nổi tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Bài 3

Task 3. Read the text again and answer the questions.  

(Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi)

Hướng dẫn giải: 

 1. Because it is the birthplace of the conical hat in Hue.

Tạm dịch: Tại sao Tây Hồ là làng làm nón nổi tiếng nhất?

Bởi vì đây là nơi sinh ra nón lá của Huế.

 1. It’s 12 km from Hue City.

Tạm dịch: Tây Hồ cách Thành phố Huế bao xa?

Nó cách thành phố Huế 12Km.

 1. It’s going to the forest to collect leaves.

Tạm dịch: Bước đầu tiên của việc làm nón lá là gì?

Đó là vào rừng lấy lá.

 1. They’re very thin.

Tạm dịch: Điều gì đặc  biệt trong những lớp nón?

Chúng rất mỏng

 1. It has poems and paintings of Hue between the two layers.

Tạm dịch: Điều gì đặc biệt trong chiếc nón bài thơ?

Nó có bài thơ và tranh của Huế giữa hai lớp lá.

 1. Everybody can, young or old.

Tạm dịch: Ai có thể làm nón lá?

Mọi người đều có thể, trẻ hoặc già.

Bài 4

Speaking (Nói)

Task 4. Read the following ideas. Are they about the benefits of traditional crafts (B) or challenges that artisans may face (C). Write B or C. 

(Đọc các ý tưởng sau. Chúng nói về lợi ích của hàng thủ công truyền thống (B) hay thách thức mà người thợ phải đối mặt ( C). Viết B hoặc C )

Đáp án:

 1. B
 2. C
 3. B
 4. C
 5. C
 6. B

Tạm dịch:

 1. cung cấp việc làm
 2. mất tính đúng đắn
 3. cung cấp thêm thu nhập
 4. dựa quá nhiều vào du lịch
 5. xử lý chất thải và ô nhiễm
 6. bảo tồn di sản văn hoá
 7. Bạn có thể thêm một vài lợi ích hoặc thách thức

Bài 5

Task 5. Imagine that your group is responsible for promoting traditional crafts in your area. Propose an action plan to deal with the challenges.

(Tưởng tượng rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho việc thúc đẩy các mặt hàng thủ công. Đề xuất các hoạt động để giải quyết các thách thức. )

Lời giải gợi ý:

Our group want to propose an action plan for promoting conical hat, a well-know traditional crafts of our country.

The first part of the plan, we want to provide young people, especially students like us, with knowledge about this product. Young people should know about conical hat’s history, symbolization, the making process, ect… so they understand why we need to promoting it and keep it alive even in the current modern life. After that, we should organize some fairs or festival for conical hat and even other traditional crafts to increase the sale of these products. Last but not least, we can produce conical hats for different purposes instead of only for wearing. In this days and age, conical hats are no longer a conventional accessory for the majority of our population. However, we can create more unique and artistic conical hats for decorating home or dance and music performance. It can also be a way to increase the sale of this product.

We hope our plan can help to promot conical hats in the future. Thanks for listening!

Tạm dịch:

Nhóm của chúng tôi muốn đề xuất một kế hoạch hành động để quảng bá nón, một nghề thủ công truyền thống nổi tiếng của nước ta.

Phần đầu tiên của kế hoạch, chúng tôi muốn cung cấp cho những người trẻ tuổi, đặc biệt là những sinh viên như chúng tôi, có kiến thức về sản phẩm này. Các bạn trẻ nên biết về lịch sử nón, biểu tượng hóa, quá trình tạo ra, vì vậy họ hiểu tại sao chúng ta cần quảng bá nó và giữ cho nó tồn tại ngay cả trong cuộc sống hiện đại. Sau đó, chúng ta nên tổ chức một số hội chợ hoặc lễ hội cho nón lá và thậm chí các nghề thủ công truyền thống khác để tăng doanh số bán các sản phẩm này. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta có thể sản xuất nón cho các mục đích khác nhau thay vì chỉ để đội. Trong thời đại ngày nay, mũ hình nón không còn là một phụ kiện thông thường cho phần lớn dân số của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể tạo ra những chiếc nón lá độc đáo và nghệ thuật hơn để trang trí nhà hoặc biểu diễn múa và âm nhạc. Nó cũng có thể là một cách để tăng doanh số bán sản phẩm này.

Chúng tôi hy vọng kế hoạch của chúng tôi có thể giúp thúc đẩy nón trong tương lai. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *