Giải bài tập sgk Tiếng Anh 12 mới

Để học tốt Tiếng Anh Lớp 12, loạt bài Giải bài tập sgk Tiếng Anh 12 mới được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 12 hơn.

Tiếng Anh 12 mới Tập 1

Unit 1: Life stories

Unit 2: Urbanisation

Unit 3: The green movement

Review 1 (Unit 1-2-3)

Unit 4: The mass media

Unit 5: Cultural identity

Review 2 (Unit 4-5)

Tiếng Anh 12 mới Tập 2

Unit 6: Endangered species

Unit 7: Artificial intelligence

Unit 8: The world of work

Review 3 (Unit 6-7-8)

Unit 9: Choosing a career

Unit 10: Lifelong learning

Review 4 (Unit 9-10)