Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh 12 Mới

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh 12 Mới

Để học tốt Tiếng Anh Lớp 12, loạt bài Giải bài tập sgk Tiếng Anh 12 mới được loigiaihay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 12 hơn.

Tiếng Anh 12 Mới Tập 1

Unit 1: Life Stories

 1. Getting Started (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 2. Language (trang 8-9-10 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 3. Reading (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 4. Speaking (trang 12-13 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 5. Listening (trang 13 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 6. Writing (trang 14 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 7. Communication and Culture (trang 15 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 8. Looking Back (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 9. Project (trang 17 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Unit 2: Urbanisation

 1. Getting Started (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 2. Language (trang 20-21-22 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 3. Reading (trang 23-24 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 4. Speaking (trang 24 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 5. Listening (trang 25 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 6. Writing (trang 26 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 7. Communication and Culture (trang 27 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 8. Looking Back (trang 28 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 9. Project (trang 29 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Unit 3: The Green Movement

 1. Getting Started (trang 30-31 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 2. Language (trang 32-33 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 3. Reading (trang 34-35 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 4. Speaking (trang 35 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 5. Listening (trang 36 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 6. Writing (trang 37 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 7. Communication and Culture (trang 38-39 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 8. Looking Back (trang 40 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 9. Project (trang 41 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Review 1 (Unit 1-2-3)

Language (trang 42-43 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Skills (trang 44-45 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Unit 4: The Mass Media

 1. Getting Started (trang 46-47 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 2. Language (trang 48-49 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 3. Reading (trang 50-51 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 4. Speaking (trang 51-52 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 5. Listening (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 6. Writing (trang 53 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 7. Communication and Culture (trang 54-55 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 8. Looking Back (trang 55-56 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 9. Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Unit 5: Cultural Identity

 1. Getting Started (trang 58-59 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 2. Language (trang 60-61 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 3. Reading (trang 62-63 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 4. Speaking (trang 63 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 5. Listening (trang 64 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 6. Writing (trang 65 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 7. Communication and Culture (trang 66-67 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 8. Looking Back (trang 68 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 9. Project (trang 69 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Review 2 (Unit 4-5)

Language (trang 70-71 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Skills (trang 72-73 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Tiếng Anh 12 Mới Tập 2

Unit 6: Endangered Species

 1. Getting Started (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 2. Language (trang 8-9 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 3. Reading (trang 10-11 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 4. Speaking (trang 12 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 5. Listening (trang 13 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 6. Writing (trang 13-14 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 7. Communication and Culture (trang 14-15 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 8. Looking Back (trang 16 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 9. Project (trang 17 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Unit 7: Artificial Intelligence

 1. Getting Started (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 2. Language (trang 20-21 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 3. Reading (trang 22-23 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 4. Speaking (trang 23-24 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 5. Listening (trang 24-25 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 6. Writing (trang 25 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 7. Communication and Culture (trang 26-27 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 8. Looking Back (trang 27-28 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 9. Project (trang 29 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Unit 8: The World Of Work

 1. Getting Started (trang 30-31 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 2. Language (trang 32-33 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 3. Reading (trang 34-35 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 4. Speaking (trang 35-36 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 5. Listening (trang 36-37 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 6. Writing (trang 37-38 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 7. Communication and Culture (trang 38-39 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 8. Looking Back (trang 40 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 9. Project (trang 41 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Review 3 (Unit 6-7-8)

Language (trang 42-43 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Skills (trang 44-45 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Unit 9: Choosing A Career

 1. Getting Started (trang 46-47 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 2. Language (trang 48-49 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 3. Reading (trang 50-51 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 4. Speaking (trang 51 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 5. Listening (trang 52 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 6. Writing (trang 53 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 7. Communication and Culture (trang 54-55 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 8. Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 9. Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Unit 10: Lifelong Learning

 1. Getting Started (trang 58-59 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 2. Language (trang 60-61 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 3. Reading (trang 62 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 4. Speaking (trang 63 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 5. Listening (trang 64 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 6. Writing (trang 65 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 7. Communication and Culture (trang 66-67 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 8. Looking Back (trang 68 SGK Tiếng Anh 12 mới)
 9. Project (trang 69 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Review 4 (Unit 9-10)

Language (trang 70-71 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Skills (trang 72-73 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *