Giải sách bài tập Hóa 12

Để học tốt Hóa học Lớp 12, loạt bài Giải sách bài tập Hóa 12 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Hóa học 12 hơn.

Chương 1: Este - Lipit

Chương 2: Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường