Giải bài tập sgk Hóa học 12 nâng cao

Để học tốt Hóa học Lớp 12, loạt bài Giải bài tập sgk Hóa học 12 nâng cao được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Hóa học 12 hơn.

Chương 1: Este - Lipit

Chương 2: Cacbonhiđrat

Chương 3: Amin - Amino Axit - Protein

Chương 4: Polime và vật liệu Polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

Chương 6: Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm

Chương 7: Crom - Sắt - Đồng

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường