Bài 9 Phần Lý Thuyết Hóa 8

Học theo Sách giáo khoa

Công thức hóa học dùng để biểu diễn chất gồm một kí hiệu hóa học (đơn chất) hay hai, ba.. kí hiệu hóa học (hợp chất) và chỉ số ghi ở mỗi chân kí hiệu

Công thức hóa học của đơn chất

Công thức hóa học của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của một nguyên tố

Với kim loại: Kí hiệu hóa học A của nguyên tố được coi là công thức hóa học

Với phi kim: nhiều phi kim có phân tử gồm một số nguyên tử liên kết với nhau (H2, N2) có một số phi kim lấy kí hiệu làm công thức (C, S)

Công thức hóa học của hợp chất

Công thức hóa học của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố tạo ra chất kèm theo chỉ số ở chân.

Theo công thức hóa học của một chất, ta biết được:

  • Nguyên tố tạo ra chất
  • Sô nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử của chất
  • Phân tử khối của chất

Ví dụ: Từ công thức hóa học của khí nito N2 biết được:

  1. Khí nito do nguyên tó nito tạo ra
  2. Có 2 nguyên tử trong 1 phân tử
  3. Phân tử khối bằng: 2. 14 = 28 đvC
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *