Bài 8.6 Bài Tập Trong SBT Hóa 8

Bài tập trong Sách Bài tập

8.6. Trang 66 VBT Hóa học 8

Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố Y liên kết với hai nguyên tử O. Nguyên tố oxi chiếm 50% về khối lượng của hợp chất.

a) Tính nguyên tử khối, cho biết tên và kí hiệu hoá học của nguyên tố Y.

b) Tính phân tử khối của hợp chất. Phân tử hợp chất nặng bằng nguyên tử nguyên tố nào ?

Lời giải

a) Nguyên tử khối của Y bằng: 2.16 = 32 đvC

Tên nguyên tố Y: Lưu huỳnh; kí hiệu hóa học: S

b) Phân tử khối của hợp chất bằng: 32+2.16 =64 đvC

Phân tử nặng bằng nguyên tử đồng (Cu = 64 đvC).

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *