Bài 5 Nguyên Tố Hóa Học Phần Bài Tập Hóa 8

Bài tập

1. Trang 15 VBT Hóa học 8

a. Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia, thì trong khoa học nói nguyên tố hóa học này, nguyên tố hóa học kia.

b. Những nguyên tố có cùng số proton trong hạt nhân đều là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

2. Trang 15 VBT Hóa học 8

a) Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

b) Cách biểu diễn nguyên tố: Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái, trong đó chữ cái đầu được viết ở dạng chữ in hoa, gọi là kí hiệu hóa học.

Ví dụ: Nguyên tố hiđro được kí hiệu là H, nguyên tố natri là Na, …

3. Trang 15 VBT Hóa học 8

a) Các cách viết sau lần lượt cho biết

2 Chai nguyên tử cacbon , 5 O5 nguyên tử oxi , 3 Ca:3 nguyên tử canxi.

b) Dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt các ý sau:

+ Ba nguyên tử nitơ : 3 N

+ Bảy nguyên tử canxi : 7 Ca

+ Bốn nguyên tử natri : 4 Na.

4. Trang 15 VBT Hóa học 8

– Một đơn vị cacbon bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon.

– Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

5. Trang 15 VBT Hóa học 8

(NTK(Mg))/(NTK(C)) = 24/12 = 2

Nguyên tử magie nặng hơn, bằng 2 lần so với nguyên tử cacbon

(NTK(Mg))/(NTK(S))= 24/32 = 3/4

Nguyên tử magie nhẹ hơn, bằng 3/4 lần so với nguyên tử lưu huỳnh

(NTK(Mg))/(NTK(Al))= 24/27= 8/9

Nguyên tử magie nhẹ hơn, bằng 8/* lần so với nguyên tử nhôm

6. Trang 15 VBT Hóa học 8

Do nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ nên nguyên tử khối của X là : 2.14 = 28 (đvC)

Nguyên tử X có nguyên tử khối bằng 28. Vậy nguyên tử X là Silic.

Kí hiệu hóa học là Si

7. Trang 16 VBT Hóa học 8

a) Khối lượng của một nguyên tử cacbon bằng: 1,9926.10-23 (g) = 12 đvC

Trang 16 VBT Hóa học 8

 

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là:

mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

Đáp án C

8. Trang 16 VBT Hóa học 8

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

Đáp án D

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *