A closer look 2 Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 Mới

Unit 5: Wonders Of Viet Nam – Kì quan của Việt Nam

1a.Read part of the converstation. Pay attention to … (Đọc một phần hội thoại. Chú ý phần gạch dưới.)

b.When do we use the impersonal passive? Can you … (Khi nào chúng ta sử dụng thể bị động không ngôi? Em có thể nghĩ về một quy tắc nào không?)

Chúng ta sử dụng thể bị động không ngôi để diễn tả ý kiến của người khác. Nó có thể sử dụng với động từ tường thuật, bao gồm say, think, believe, know, hope, expect, report, understand, claim…

2.Complete the sentences using the correct passive form of the verbs …. (Hoàn thành các câu sử dụng đúng thể bị động của động từ trong ngoặc đơn. Câu đầu tiên đã được hoàn thành cho em)

1. It is known. 2. It is believed. 3. It is reported. 4. It is claimed. 5. It is understood. 6. It is expected.

Hướng dẫn dịch

 1. Nó được biết rằng vịnh Hạ Long đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới bởi UNESCO vào năm 1994.
 2. Nó được tin rằng thời gian tốt nhất để thăm quần thể lăng mộ Huế là vào tháng 4.
 3. Nó được báo cáo rằng hàng ngàn người đến để thưởng thức cảnh đẹp nghẹt thở ở vịnh Hạ Long mỗi năm.
 4. Nó được yêu cầu rằng Phong Nha – Kẻ Bàng có thể được so sánh với một bảo tàng địa chất khổng lồ.
 5. Nó được hiểu rằng Trấn Bình Đài được thiết kế để kiểm soát chuyển động trên sông Hương.
 6. Nó được mong đợi rằng chính quyền sẽ có phương pháp để bảo vệ và lưu giữ kỳ quan nhân tạo của chúng ta.

3.Here are some things we hear about Po Nagar Cham Towers. Write … (Đây là một vài điểu chúng ta nghe về tháp Chàm Po Nagar. Viết vài câu về nơi này có sử dụng thể bị động không ngôi.)

 1. It is claimed that Po Nagar Cham Tower were built in the 8th century by the Cham people in central Viet Nam.
 2. It is said that the Cham people built Po Nagar Cham temple complex to honour Yang Ino Po Nagar, mother of the kingdom
 3. It is believed that the Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlier wooden temple, which was burned by the Javanese in A.D.774
 4. It is understood that the Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallest Cham structures.
 5. It is known that a sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above the entrance to the main temple.
 6. It is thought that in the 17th century, the Viet people took over the temple tower, calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

Hướng dẫn dịch

 1. Nó được xác nhận rằng tháp Chàm Po Nagar được xây dựng vào thế kỉ thứ 8 bởi người Chăm ở miền Trung Việt Nam.
 2. Nó được nói rằng người Chăm xây quần thể tháp Chàm Po Nagar để vinh danh Yang Ino Po Nagar, mẫu hậu.
 3. Nó được tin rằng tháp Chàm Po Nagar dược xây dựng trên vị trí của một ngôi đền gỗ trước đó, ngôi đền bị thiêu rụi bởi người Gia – va vào năm 774 sau công nguyên.
 4. Nó được hiểu rằng Po Nagar Kalan là tháp chính, một trong những kiến trúc Chàm cao nhất.
 5. Nó được biết rằng bức tượng của nữ thần Mahishasuramardini có thể dược tìm thấy trên lối vào của ngôi đền chính.
 6. Nó được nghĩ rằng vào thế kỷ 17, người Việt tiếp quản ngôi đền gọi là đền Thiên Y Thánh Mẫu.

4a. Read part of the conversation. Pay attention to … (Đọc một phần đoạn hội thoại. Chú ý phần gạch dưới.)

Hướng dẫn dịch

Veronica: Ba mình đề nghị cả nhà nên đi bằng máy bay.

Mi: Nó đắt lắm! Mình đề nghị nên đi bằng xe lửa.

Sau động từ suggest, chúng ta có thế sử dụng V – ing hoặc một mệnh đề với should.

1.When do we use suggest + V-ing/clause with should? Can … (Khi nào chúng ta sử dụng suggest + V – ing/mệnh đề với should? Em có thể nghĩ ra quy tắc gì không?)

Chúng ta sử dụng suggest + V – ing/mệnh đề với should để nói với ai đó ý kiến của chúng ta về những gì họ nên làm, nơi họ nên đi…

Ex: I suggest that we should go out to eat.

Tôi đề nghị chúng ta nên ra ngoài ăn

I suggested going in my car.

Tôi đề nghị nên đi bằng xe của tôi.

5.Write answers to the following questions using suggest + V-ing/clause …. (Viết các câu trả lời cho những câu hỏi bên dưới sử dụng suggest + V – ing/ mệnh để với should và gợi ý trong ngoặc đơn. Sau đó luyện tập với người bên cạnh. Câu đầu tiên đã hoàn thành cho em.)

 1. B: I suggest that the government should limit the number of visitors everyday.
 2. B: I suggest controlling deforestation.
 3. B: I suggest putting these valuable things in high – security places.
 4. B: I suggest raising money.
 5. B: I suggest reducing smoke of exhaust fumes.

6a Work in pairs. Tell your partners what they should do …. (Làm việc theo cặp. Nói với người bên cạnh những gì họ nên làm trong những tình huống bên dưới sử dụng suggest + V – mg/mệnh đề với should.)

– Your bicycle has been stolen.

→ I suggest calling the police.

– You have lost your way in the city centre.

→ I suggest you should buy a map.

– You have left your workbook at home.

→ I suggest you should tell the teacher.

– Your laptop isn’t working.

→ I suggest you should thank someone to fix it.

– You have forgotten to bring your wallet when going shopping.

→ I suggest you come back to take the wallet.

 1. Now report your partner’s ideas to another partner. (Bây giờ thông báo ý kiến của em đến bạn khác.)

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *