Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh 11

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh 11

Để học tốt Tiếng Anh Lớp 11, loạt bài Giải bài tập sgk Tiếng Anh 11 được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 11 hơn.

Unit 1: Friendship

 1. Reading (trang 12-13-14-15 SGK Tiếng Anh 11)
 2. Speaking (trang 15-16-17 SGK Tiếng Anh 11)
 3. Listening (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 11)
 4. Writing (trang 19 SGK Tiếng Anh 11)
 5. Language Focus (trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 11)

Unit 2: Personal Experiences

 1. Reading (trang 22-23-24-25 SGK Tiếng Anh 11)
 2. Speaking (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 11)
 3. Listening (trang 27-28 SGK Tiếng Anh 11)
 4. Writing (trang 28 SGK Tiếng Anh 11)
 5. Language Focus (trang 29-30-31 SGK Tiếng Anh 11)

Unit 3: A Party

 1. Reading (trang 32-33-34-35 SGK Tiếng Anh 11)
 2. Speaking (trang 35-36 SGK Tiếng Anh 11)
 3. Listening (trang 36-37 SGK Tiếng Anh 11)
 4. Writing (trang 37-38 SGK Tiếng Anh 11)
 5. Language Focus (trang 39-40-41 SGK Tiếng Anh 11)

Unit 4: Volunteer Work

 1. Reading (trang 46-47-48-49 SGK Tiếng Anh 11)
 2. Speaking (trang 49-50 SGK Tiếng Anh 11)
 3. Listening (trang 51-52 SGK Tiếng Anh 11)
 4. Writing (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 11)
 5. Language Focus (trang 53-54-55 SGK Tiếng Anh 11)

Unit 5: Illiteracy

 1. Reading (trang 56-57-58 SGK Tiếng Anh 11)
 2. Speaking (trang 59-60 SGK Tiếng Anh 11)
 3. Listening (trang 60-61 SGK Tiếng Anh 11)
 4. Writing (trang 61-62 SGK Tiếng Anh 11)
 5. Language Focus (trang 63-64-65 SGK Tiếng Anh 11)

Unit 6: Competitions

 1. Reading (trang 66-67-68 SGK Tiếng Anh 11)
 2. Speaking (trang 69-70 SGK Tiếng Anh 11)
 3. Listening (trang 70-71 SGK Tiếng Anh 11)
 4. Writing (trang 72-73 SGK Tiếng Anh 11)
 5. Language Focus (trang 73-74-75 SGK Tiếng Anh 11)

Unit 7: World Population

 1. Reading (trang 80-81-82 SGK Tiếng Anh 11)
 2. Speaking (trang 83 SGK Tiếng Anh 11)
 3. Listening (trang 84-85 SGK Tiếng Anh 11)
 4. Writing (trang 86 SGK Tiếng Anh 11)
 5. Language Focus (trang 86-87-88-89 SGK Tiếng Anh 11)

Unit 8: Celebrations

 1. Reading (trang 90-91-92 SGK Tiếng Anh 11)
 2. Speaking (trang 93-94 SGK Tiếng Anh 11)
 3. Listening (trang 94-95-96 SGK Tiếng Anh 11)
 4. Writing (trang 96 SGK Tiếng Anh 11)
 5. Language Focus (trang 97-98-99 SGK Tiếng Anh 11)

Unit 9: The Post Office

 1. Reading (trang 100-101-102 SGK Tiếng Anh 11)
 2. Speaking (trang 103-104 SGK Tiếng Anh 11)
 3. Listening (trang 105-106 SGK Tiếng Anh 11)
 4. Writing (trang 107 SGK Tiếng Anh 11)
 5. Language Focus (trang 108-109-110 SGK Tiếng Anh 11)

Unit 10: Nature in Danger

 1. Reading (trang 114-115-116-117 SGK Tiếng Anh 11)
 2. Speaking (trang 118 SGK Tiếng Anh 11)
 3. Listening (trang 119 SGK Tiếng Anh 11)
 4. Writing (trang 120 SGK Tiếng Anh 11)
 5. Language Focus (trang 121-122-123 SGK Tiếng Anh 11)

Unit 11: Sources of Energy

 1. Reading (trang 124-125-126-127 SGK Tiếng Anh 11)
 2. Speaking (trang 127-128 SGK Tiếng Anh 11)
 3. Listening (trang 128-129-130 SGK Tiếng Anh 11)
 4. Writing (trang 130 SGK Tiếng Anh 11)
 5. Language Focus (trang 131-132 SGK Tiếng Anh 11)

Unit 12: The ASIAN Games

 1. Reading (trang 136-137-138 SGK Tiếng Anh 11)
 2. Speaking (trang 139-140 SGK Tiếng Anh 11)
 3. Listening (trang 141-142 SGK Tiếng Anh 11)
 4. Writing (trang 143 SGK Tiếng Anh 11)
 5. Language Focus (trang 144-145 SGK Tiếng Anh 11)

Unit 13: Hobbies

 1. Reading (trang 146-147-148 SGK Tiếng Anh 11)
 2. Speaking (trang 148-149 SGK Tiếng Anh 11)
 3. Listening (trang 150-151 SGK Tiếng Anh 11)
 4. Writing (trang 151 SGK Tiếng Anh 11)
 5. Language Focus (trang 151-152-153 SGK Tiếng Anh 11)

Unit 14: Recreation

 1. Reading (trang 154-155-156-157 SGK Tiếng Anh 11)
 2. Speaking (trang 157-158 SGK Tiếng Anh 11)
 3. Listening (trang 158-159 SGK Tiếng Anh 11)
 4. Writing (trang 159-160 SGK Tiếng Anh 11)
 5. Language Focus (trang 161-162 SGK Tiếng Anh 11)

Unit 15: Space Conquest

 1. Reading (trang 166-167-168-169 SGK Tiếng Anh 11)
 2. Speaking (trang 170-171 SGK Tiếng Anh 11)
 3. Listening (trang 172-173 SGK Tiếng Anh 11)
 4. Writing (trang 174 SGK Tiếng Anh 11)
 5. Language Focus (trang 175-176-177 SGK Tiếng Anh 11)

Unit 16: The Wonders of the World

 1. Reading (trang 178-179-180 SGK Tiếng Anh 11)
 2. Speaking (trang 181-182 SGK Tiếng Anh 11)
 3. Listening (trang 182-183 SGK Tiếng Anh 11)
 4. Writing (trang 184 SGK Tiếng Anh 11)
 5. Language Focus (trang 185-186 SGK Tiếng Anh 11)

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *