Chương 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 - 1941)

Để học tốt Lịch Sử Lớp 11, loạt bài Chương 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 - 1941) được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Lịch Sử 11 hơn.