Soạn sgk Tiếng Việt lớp 3

Để học tốt Tiếng Việt Lớp 3, loạt bài Soạn sgk Tiếng Việt lớp 3 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Việt 3 hơn.

Tiếng Việt 3 Tập 1

Măng non - Tuần 1

Măng non - Tuần 2

Mái ấm - Tuần 3

Mái ấm - Tuần 4

Tới trường - Tuần 5

Tới trường - Tuần 6

Cộng đồng - Tuần 7

Cộng đồng - Tuần 8

Ôn tập giữa kì I - Tuần 9

Quê hương - Tuần 10

Quê hương - Tuần 11

Bắc - Trung - Nam - Tuần 12

Bắc - Trung - Nam - Tuần 13

Anh em một nhà - Tuần 14

Anh em một nhà - Tuần 15

Thành thị và nông thôn - Tuần 16

Thành thị và nông thôn - Tuần 17

Ôn tập cuối học kì I - Tuần 18

Tiếng Việt 3 Tập 2

Bảo vệ Tổ quốc - Tuần 19

Bảo vệ Tổ quốc - Tuần 20

Sáng tạo - Tuần 21

Sáng tạo - Tuần 22

Nghệ thuật - Tuần 23

Nghệ thuật - Tuần 24

Lễ hội - Tuần 25

Lễ hội - Tuần 26

Ôn tập giữa học kì II - Tuần 27

Thể thao - Tuần 28

Thể thao - Tuần 29

Ngôi nhà chung - Tuần 30

Ngôi nhà chung - Tuần 31

Ngôi nhà chung - Tuần 32

Bầu trời và mặt đất - Tuần 33

Bầu trời và mặt đất - Tuần 34

Ôn tập cuối học kì II - Tuần 35