Soạn Lịch Sử 5 Bài 2 Hay Nhất

Bài 2: Nguyễn Trường Tộ Mong Muốn Canh Tân Đất Nước

Dưới đây là bài giải Lịch Sử Lớp 5 Bài 2, lời giải chi tiết được lời giải hay biên soạn để học sinh cùng kham khảo!

Câu hỏi Lịch Sử lớp 5 Bài 2 trang 7: Theo em, qua những đề nghị nêu trên, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì?

Trả lời:

Nguyễn Trường Tộ mong muốn được dùng những kiến thức, kinh nghiệm ông học được từ văn minh nước ngoài để canh tân đất nước, giúp đất nước phát triển.

Câu hỏi Lịch Sử lớp 5 Bài 2 trang 7: Tại sao Nguyễn Trường Tộ được người đời sau kính trọng?

Trả lời:

Người đầu sau kính trọng Nguyễn Trường Tộ vì ông là người học rộng tài cao, yêu tổ quốc, hết lòng suy nghĩ cho đất nước.

Câu 1 trang 7: Hãy nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ?

Trả lời:

– Mở rộng quan hệ với nhiều nước, thông thương với thế giới.

– Thuê người nước ngoài giúp nhân dân ta khai thác nguồn lợi về biển, rừng, đất đai, khoáng sản.

– Mở các trường dạy đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc,…

Câu 2 trang 7: Vua quan nhà Nguyễn có ý kiến như thế nào đối với những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ?

Trả lời:

– Trước những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ các quan trong triều có nhiều ý kiến trái ngược, người đồng tình, người phản đối.

– Vua Tự Đức không nghe theo đề nghị của Nguyễn Trường Tộ. Vua cho rằng dùng phương pháp cũ đã đủ điều khiển đất nước.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *