Skills 2 Unit 1 Tiếng Anh 7 Mới

Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1: Hobbies

1.Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby?” Why or why not?

Hướng dẫn làm bài

I think this hobby is building dollhouses and it is a good hobby. It is useful because it helps us develop our creativity

2.Listen to an interview about Trang ‘s hobby. Fill in each blank in the map with ONE words and numver

Bài nghe:

Lời giải:

1. dollhouses 2. three/3 3. cousin
4. house/ cloth 5. creative

Nội dung bài nghe

Lan: Today we’ll talk about hobbies. I know that your hobby is building dollhouses. It’s quite unusual, isn’t it?

Trang: Not really. A lot of girls like it.

Lan: When did you start doing this?

Trang: Three years ago. I read an article about building dollhouses. I loved the idea right away.

Lan: Do any of your friends or relatives build dollhouses too?

Trang: Yes, my cousin Mi loves building them too.

Lan: Is it hard to build a dollhouse?

Trang: No, it isn’t. I use cardboard and glue to build the house and make the furniture. Then I make the dolls from cloth. Finally, I decorate the house.

Lan: What are the benefits of the hobby?

Trang: Well, I’m more patient and creative now.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Hôm nay chúng ta sẽ nói về sở thích. Tớ biết rằng sở thích của cậulà xây những ngôi nhà búp bê. Nó khá bất thường, phải không?

Trang: Không hẳn. Rất nhiều cô gái thích nó.

Lan: Cậubắt đầu làm việc này khi nào?

Trang: Ba năm trước. Tớ đã đọc một bài báo về việc xây dựng những ngôi nhà búp bê. Tớ yêu thích ý tưởng ngay lập tức.

Lan: Có cậubè hoặc người thân nào của cậucũng xây nhà búp bê không?

Trang: Vâng, em họ Mi của tớ cũng thích xây dựng chúng.

Lan: Xây nhà búp bê có khó không?

Trang: Không, không phải đâu. Tớ sử dụng bìa cứng và keo để xây nhà và làm đồ nội thất. Sau đó, tớ làm những con búp bê từ vải. Cuối cùng, tớ trang trí nhà.

Lan: Sở thích có ích lợi gì?

Trang: Chà, bây giờ tớ kiên nhẫn và sáng tạo hơn.

3.What is your hobby? Fill in the blanks below (Sở thích của cậu là gì? Điền vào chỗ trống)

Hướng dẫn làm bài

1- collecting stamps 2- three years old 3-my friends and family
4. stamps  5. make me more patient and reduce stress

5. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below. (Bây giờ viết một đoạn văn khoảng 70 từ về sở thích.Sử dụng ghi chú ở bài 3. Bắt đầu đoạn văn bắt đầu như dưới đây)

Hướng dẫn làm bài

My hobby is collecting stamps. I started it three years ago. I shared it with my friends and family.

With this hobby, I need a lot of stamps. It makes me more patient and reduce stress.

Hướng dẫn dịch

Sở thích của tớ là   sưu tầm tem. Tớ bắt đầu sở thích này từ ba năm trước. Tớ chia sẻ sở thích của mình với gia định. Với sở thích này, tớ cần chuẩn bị rất nhiều tem. Nó khiến tớ trên nên kiên nhẫn và giảm stress

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *