Skills 2 Tiếng Anh 6 Mới

Unit 1: My new school

Giải chi tiết bài tập tiếng anh 6 mới phàn skills 2

LISTENING

1 .Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions.

(Janet, một học sinh ở trường Palmer ở Mỹ, đang nói về trường của cô ấy. Đoán câu trả lời cho những câu hỏi sau)

 1. Do you think the students there wear uniforms?

(Bạn nghĩ học sinh ở đây có mặc đồng phục không?)

 1. Do they learn Vietnamese as a foreign language?

(Họ có học tiếng Việt như một môn ngoại ngữ không?)

Bài nghe

Hi. My name’s Janet. I’m eleven years old. I’m now in year 6 at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful, and my favourite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have two hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren’t. We’re going to have a biology lesson on a farm.

Hướng dẫn dịch

Xin chào. Tên của tôi là Janet. Tôi mười một tuổi. Bây giờ tôi đang học lớp 6 trường Palmer. Tôi rất thích nơi đây. Bạn cùng lớp thì than thiện, giáo viên ở trường thì tốt bụng và hay giúp đỡ học sinh. Cô giáo mà tôi yêu quý là cô Smith. Cô dạy chúng tôi môn toán. Tôi có hai tiếng để học tiếng Việt mỗi tuần. Tôi thường làm bài tập về nhà ở thư viện. Chúng tôi mặc đồng phục mỗi ngày nhưng hôm nay thì không vì chúng tôi sẽ có tiết sinh học ở nông trại.

2. Listen again and choose the correct answer A or B.

(Nghe ại và chọn câu trả lời đúng A hoặc B)

Bài nghe

Đáp án

1.A 2.B 3.B 4.A 5.A

Hướng dẫn dịch

 1. Lời giải: and my favourite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths

Janet’s favourite teacher is her maths teacher.

(Cô giáo mà Janet yêu quý là cô giáo dạy toán)

 1. Lời giải: We wear our uniforms every day, but today we aren’t

Today Janet isn’t wearing her uniform.

(Ngày hôm nay Janet không mặc đồng phục)

 1. Lời giải: I have two hours to study Vietnamese every week

Janet studies Vietnamese for two hours a week.

(Janet học tiếng Việt hai tiếng một tuần)

 1. Lời giải: I usually do my homework in the library.

Janet usually does her homework in the library.

(Janet thường làm bài tập về nhà tại thư viện)

 1. Lời giải: We’re going to have a biology lesson on a farm.

Her class is going to have a biology lesson on a farm.

(Lớp của cô ấy sẽ có tiết học sinh ở một nông trại)

WRITING 

3. Write the answers to the following questions about your school.

 1. What is the name of your school?

=> It’s Phan Boi Chau school.

 1. Where is your school?

=> It is in Phu Yen.

 1. How many classes does your school have?

=> My school has 40 classes.

 1. What do students do at your school?

=> We learn many subjects and join many interesting clubs.

 1. What do you like about your school?

=> My school has a large playground and I like it very much.

Hướng dẫn dịch

 1. Trường bạn tên là gì? Trường tôi là trường Phan Bội Châu.
 2. Trường bạn ở đâu? Trường tôi ở Phú Yên.
 3. Có bao nhiêu lớp trong trường của bạn? Trường tôi có 40 lớp.
 4. Học sinh làm gì ở trường bạn? Chúng tôi học nhiều môn học và tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị.
 5. Bạn thích điều gì ở trường mình? Trường tôi có sân chơi rất rộng và tôi rất thích nó.

4. Use the answers in 3 to write a paragraph of 40-50 words about your school. You can refer to the reading passages to help you.

Ex :

My school is Nguyen trai School. It is in the centre of my city. It has 30 classes with over 700 students. We study many subjects: maths, history, science, and of course, English. We often play games during break time. My teachers are friendly, and my friends are helpful, I like my school.

Hướng dẫn dịch

Trường của tôi là trường Nguyễn Trãi. Nó nằm ở trung tâm làng tôi. Ngôi trường có 30 lớp với hơn 700 học sinh. Chúng tôi học nhiều môn học: Toán, lịch sử, khoa học và tất nhiên là cả tiếng Anh nữa. Chúng tôi thường chơi các trò chơi trong giờ giải lao. Giáo viên của tôi thì than thiện và các bạn thì hay giúp đỡ nhau. Tôi thích ngôi trường của mình.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các bài giải lướp 6 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *