Skills 1 Unit 1 Tiếng Anh 7 Mới

Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1: Hobbies

1.Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below (Luyện tập theo cặp. Nhìn vào bức tranh và thảo luận các câu hỏi dưới đây)

Hướng dẫn trả lời

1.The family are gardening together

2.It teaches people how to be patient and responsible.

Hướng dẫn dịch:

1.Gia định đang làm vườn cùng nhau

2.Nó tốt cho sức khỏe của chúng ta

2.Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B (Đọc đoạn văn về việc làm vườn. Nối các từ ở cột A với định nghĩa ở cột B)

People divide hobbies into four big groups: doing things, making things, collecting things, and learning things. Gardening belongs to the most popular group – doing things. Gardening is one of the oldest outdoor activities. It has something for everyone, even for children. Gardening teaches children about flowers, fruits, and vegetables. They can also learn about insects and bugs. When gardening, children learn to be patient and take on responsibility. They learn to wait for the plants to grow to maturity. And if they don’t water their plants, their plants will die. This teaches them valuable lessons about responsibility. Gardening is also good because everyone in the family can join in and do something together. My mum and I love gardening. We usually spend an hour a day in our garden. It really makes us happy, and we love spending time together.

Hướng dẫn dịch:

Mọi người chia sở thích thành 4 nhóm: làm, tạo, sưu tầm và học các gì đó. Làm vườn thuộc về nhóm phổ biến nhất- làm cái gì.

Làm vườn là một trong là những hoạt động ngoài trời lâu đời nhất. Nó phù hợp với tất cả mọi người thậm chí là cho trẻ con. Làm vườn dạy trẻ em về hoa, trái cây và rau. Họ có thể học về các loài côn trùng và bọ. Khi làm vườn, trẻ con học cách kiễn nhẫn và có trách nhiệm, Họ học cách đợi cây phát triển. Và nếu chúng không tưới cây, cây sẽ chết. Điều này dạy chúng những bài học giá trí về tinh thần trách nhiệm.

Làm vườn cũng tốt bởi vì tất cả mọi người trong gia định có thể tham gia và làm cùng nhau. Mẹ tớ và tớ thích làm vườn. Chúng tớ thường xuyên dành một ngày một giờ ở vườn. Điều anfy khiến tớ thật sự vui, và tớ thích dành thời gian cùng với nhau.

Lời giải:

1-b 2-e 3-c
4-a 5-d

Hướng dẫn dịch:

 1. outdoor- diễn ra bên ngoài
 2. patient: có thể đợi trong một thời gian dài
 3. responsibility: nhiệm vụ chăm sóc một cái gì
 4. maturity: trưởng thành
 5. valuable: có giá trị, hữu ích

3.Read the text again. Complete each sentence with no more than three words (Đọc lại đoạn văn. Hoàn thành các câu sau . Hoàn thành câu với không quá ba từ)

 1. Gardening belongs to the group of_______
 2. Gardening teaches children about flowers, fruits, vegetables, ________
 3. Gardening makes children become_____ and responsible
 4. It is an activity that everyone in the family can _________
 5. The author and her mother usually garden for__________ a day.

Lời giải:

1-oldest outdoor activities 2-insects and bugs 3-patient
4- spend time together 5-an  hour

Hướng dẫn dịch:

 1. Làm vườn thuộc một trong những nhóm hoạt động ngoài trời lâu đời nhất
 2. Làm vườn dạy trẻ em về hoa, hoa quả, rau , côn trùng và các loại bọ.
 3. Làm vườn giúp trẻ em trở lên kiên nhẫn và có trách nhiệm
 4. Nó là một hoạt động mà tất cả mọi người trong gia định có thể tận hưởng cùng nhau
 5. Tác giả và em thường làm vườn một tiếng một ngày

4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than one benefit (Làm việc theo nhóm. Nối mỗi sở thích với những lợi ích của nó. Một sở thích có thể có nhiều hơn một lợi ích)

Lời giải:

1-d,c 2-b,c 3-a,c,e

Hướng dẫn dịch:

1. Sưu tầm tem d. giúp bạn kiên nhẫn hơn

c. giảm áp lực

2. cưỡi ngựa b. khiến bạn khỏe hơn

c. giảm áp lực hơn

3. làm mô hình a. phát triển khả năng sáng tạo của bạn

c. giảm  áp lực

e.giúp mắt và tay bạn hoạt động tốt hơn cùng nhau

5.Work in group. Ask one another the following questions. Then present your partners’ answers to the class (Làm việc theo nhóm. Hỏi các câu hỏi dưới đây. Sau đó trình bày câu hỏi cảu bạn mình với lớp)

1.What is your favourite hobby?

2.What are its benefits?

Hướng dẫn làm bài

My friend Mai Anh’s favorite hobby is collecting teddy bears. It helps her be more patient

(Sở thích của bạn tớ Mai Anh là sưu tầm gấu bóng. Nó giúp cô ấy trở nên kiên nhẫn hơn

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *