Skills 1 Tiếng Anh 6 Mới

Unit 1: My new school

Giải chi tiết bài tập tiếng anh 6 mới phần skills 1

READING

1 .Look at the pictures and quickly read the passages. Match 1-3 with A-C.

(Nhìn vào những bức tranh và đọc nhanh những đoạn văn. Nối 1-3 với A-C)

1. Sunrise  A. a school in Bac Giang
2. An Son B. an international school
3. Dream C. a boarding school in Sydney

Đáp án

1C     2A      3B

Hướng dẫn dịch

Sunrise là một trường nội trú ở Sydney. Học sinh học tập và sống ở đây. Có khoảng 1200 nam sinh và nữ sinh đi học ở Sunrise. Ngôi trường này có học sinh đến từ khắp nước Úc. Họ học các môn học như là toán, khoa học và tiếng Anh.

An Sơn là một trường cấp hai ở Bắc Giang. Trường này chỉ có tám lớp. Có nhiều núi và cánh đồng xanh xung quanh trường. Có một phòng máy tính và một thư viện. Cũng có cả một khu vườn và một sân trời.

Dream là một trường quốc tế. Học sinh ở đây học tiếng Anh với những giáo viên nói tiếng Anh. Vào buổi chiều, họ tham gia vào nhiều câu lạc bộ thú vị. Họ chơi thể thao và các trò chơi. Có một số học sinh thì vẽ tranh ở câu lạc bộ mỹ thuật.

2. Read the passages again and complete these sentences.

(Đọc lại những đoạn văn và hoàn thành những câu sau)

1. boarding  2. Sydney  3. Mountains and green fields
4. Dream school 5. English-speaking teachers
 1. boarding (adj) nội trú

=> Students live and study in a boarding school. They only go home at weekends.

(Học sinh sống và học trong trường nội trú. Họ chỉ về nhà vào cuối tuần)

 1. Sydney (thành phố Sydney)

=> Sunrise is a school in Sydney

(Sunrise là một trường học ở Sydney)

 1. Mountains and green fields (núi và những cánh đồng xanh)

=> There are mountains and green fields around An Son School.

(Có núi và những cánh đồng xanh xung quanh trường An Sơn)

 1. Dream school (trường Dream)

=> Dream school has an art club.

(Trường Dream có một câu lạc bộ nghệ thuật)

 1. English speaking teachers (giáo viên nói bằng tiếng anh)

=> At Dream School, students learn English with English speaking teachers

(Ở trường Dream, học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói bằng tiếng Anh)

3. Answer the questions 

 1. Which school is a boarding school?

=> Sunrise is a boarding school

 1. Where is An Son School?

=> It’s in Bac Giang

 1. Is there a school garden in An Son school?

=> Yes, it is

 1. What do Dream School students do in the afternoon?

=> They play sports and games. Some students do paintings in the art club.

Hướng dẫn dịch

 1. Trường nào là trường nội trú? Trường Sunrise là trường nội trú.
 2. Trường An Sơn ở đâu? Trường ấy ở Bắc Giang.
 3. Có một khu vườn ở trường An Sơn phải không? Đúng vậy.
 4. Học sinh ở trường Dream làm gì vào buổi chiều? Họ chơi thể thao và các trò chơi. Một số học sinh vẽ tranh trong câu lạc bộ nghệ thuật.

SPEAKING

4. Which school in 1 would you like to go to? Why or why not? Complete the table.

(Trường nào trong bài 1 mà các em thích đi học? Tại sao? Hoàn thành bảng).

Name of school  Reasons you like it Reasons you don’t like it
Sydney It is a boarding school It doesn’t have mountains and green fields.
Deam It has many interesting clubs. It doesn’t have a school garden
An Son It has a school garden. It is surrounded with mountains and green fields. It’s small, doesn’t have modern equipment.

Hướng dẫn dịch

Tên trường Lý do bạn thích Lý do bạn không thích
Sydney  Đó là trường nội trú Không có núi và cánh đồng xanh
Dream Nó có nhiều câu lạc bộ thú vị Nó không có vườn
An Son  Nó có vườn. Nó được bao quanh bởi núi và cánh đồng xanh. Nó nhỏ và không có thiết bị hiện đại

Then discuss your choice with a friend (Sau đó thảo luận sự lựa chọn với bạn)

Ex:

A: Which school would you like to go to?

B: I’d like to go to Dream School.

A: Why?

B: Because I’d like to paint in the art club.

Hướng dẫn dịch

A: Bạn thích đi học trường nào?

B: Tớ thích đi học ở trường Dream.

A: Tại sao?l

B: Vì tôi thích vẽ trong câu lạc bộ nghệ thuật.

Chúc các  bạn học và thi tốt!

Xem thêm các bài giải lớp 6 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *