Project Unit 9 SGK Tiếng Anh 9 Mới

Unit 9: English In The World – Tiếng Anh trên thế giới

1.Read the chart and fill the blanks with …. ()

Đáp án:

1. sweets 2. soccer 3. nappy 4. pavement
5. highway 6. underground 7. rubbish 8. flashlight

2. Choose two varieties of English. Write a similar chart showing …

(Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng)

British English American English
University College
Holiday Vacation
Postbox Mailbox
Biscuit Cookie
The cinema The movies
Crisps Chips
Jumper Sweater

3. Organise an exhibition of the charts you have made among your group ….

(Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong lớp. Bầu chọn cái tốt nhất)

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *