Project Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 Mới

Unit 3: Teen Stress And Pressure

Project Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới

Bài 1

Teen support group 

Work in groups. Prepare some ideas for a teen support group in your school:

 • study skills group
 • life skills group
 • social skills group
 • emotion control skills group
 • career planning group

Choose one idea and think about how to set up the support group, focussing on the following questions:

 • What is the name of the support group?
 • How is the group organised?
 • How does it help teens?

Present your group’s ideas to the rest of the class. Get their feedback.

Tạm dịch:

Làm việc nhóm. Chuẩn bị một số ý tưởng cho nhóm hỗ trợ thanh thiếu niên ở trường của bạn

 • Kĩ năng học nhóm
 • Kĩ năng sống
 • Kĩ năng xã hội
 • Kĩ năng kiểm soát cảm xúc
 • Kĩ năng lên kế hoạch nghề nghiệp

Chọn 1 ý tưởng và nghĩ xem làm thế nào để thiết lập nên nhóm hỗ trợ, tập trung vào các cau hỏi sau.

 • Tên nhóm hỗ trợ là gì?
 • Nhóm được tổ chức như thế nào?
 • Nó có giúp các bạn thanh thiếu niên không?

Thuyết trình kế hoạch với cả lớp và nhân những góp ý của các bạn

Lời giải :

Teen support group

Work in groups. Prepare some ideas for a teen support group in your school:

 • study skills group: pay attention to do homewwork; organise your study plan and timetable

(chú trọng vào việc làm bài tập ở nhà; lên kế hoạch việc học tập và thời gian biểu.)

 • life skills group: Get to know the danger from fire, electric, water, strangers.

(nhận biết được các nguy hiểm xung quanh mình như những nguy hiểm từ lửa, điện, nước, người lạ.)

 • social skills group: cooperate with others; communicate well.

(Hợp tác với người khác; giao tiếp tốt.)

 • emotion control skills group: control feelings; know how to get over negative feelings

(kiểm soát cảm xúc; biết cách vượt qua cảm xúc tiêu cực)

 • career planning group: Make a plan for future tasks.

(lên kế hoạch cho công việc sắp tới.)

Choose one idea and think about how to set up the support group, focussing on the following questions:

 • What is the name of the support group?

It is social skill group.

 • How is the group organised?

Add members to the team, identify the purpose of the job, then divide the tasks among members.

 • How does it help teens?

Help them to be more confident and get more chance to succeed in the future.

Present your group’s ideas to the rest of the class. Get their feedback.

Hello everyone.

Today, I am very happy to be here to present about my team project about a teen support group in our school. My team want to build the group to help students to improve their social skills. As we have planned, the team will consist of about 10-15 people. Half of them will be responsible for organizing events such as meetings, workshop… They will make a general plan including creating a format and preparing the most appropriate environment that can make students participate enthusiastically. The rest will help students to build bonds with group members through support activities. They will create activities requiring teamwork of all members. We will focus on facilitating a tangible experience for students about society and communication.

Thanks for listening!

Tạm dịch:

Xin chào các bạn

Hôm nay, tớ rất vui khi được đứng ở đây trình bày về dự án của nhóm tớ về nhóm hỗ trợ thanh thiếu niên tại trường ta. Nhóm tớ muốn xây dựng nhóm này để hỗ trợ các bạn học sinh cải thiện kĩ năng xã hội. Theo như kế hoạch, nhóm chúng tớ sẽ bao gồm khoảng 10-15 người. Một nửa thành viên sẽ chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện như các buổi gặp mặt, hội thảo…. Họ sẽ lập 1 bản kế hoạch chung bao gồm xây dựng 1 khung chương trình và chuẩn bị môi trường phù hợp nhất để mà có thể khiến các bạn học sinh tham gia nhiệt tình. Các thành viên còn lại sẽ giúp các bạn học sinh tạo dựng sự liên kết với các thành viên trong nhóm thông qua các hoạt động hỗ trợ. Họ sẽ tạo ra các hoạt động yêu cầu tất cả các thành viên làm việc nhóm. Chúng tớ sẽ tập trung vào cung cấp cho các bạn học sinh trải nghiệm xác thực về xã hội và giao tiếp.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *