Project Unit 12 SGK Tiếng Anh 9 Mới

Unit 12: My Future Career – Nghề nghiệp tương lai của tôi

1.Describe the picture (Mô tả bức tranh)

Đáp án:

There is a girl standing in front of her future career path. She is thinking about her process to become a doctor. First, her dream job is a doctor since she was little, she told that to her parents. In high school, she will try to study hard to enter a medical university. After that, she even plans to go study abroad. Finally, she can make her dream come true – being a doctor in hospital.

Tạm dịch: 

Có một cô gái đứng trước con đường sự nghiệp tương lai của mình. Cô đang suy nghĩ về quá trình của mình để trở thành một bác sĩ. Đầu tiên, công việc mơ ước của cô là một bác sĩ từ khi còn nhỏ, cô đã nói điều đó với bố mẹ. Ở trường trung học, cô sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để vào một trường đại học y. Sau đó, cô thậm chí còn lên kế hoạch đi du học. Cuối cùng, cô có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực – trở thành bác sĩ trong bệnh viện.

2. Draw a picture of your imagined career path. Present it to your class.

(Vẽ một bức tranh về con đường sự nghiệp của chính bạn. Trình bày trước lớp.)

Explain:
· Why do you think your career path is the way you have drawn it?
· What are the factors you will consider as you go along the path?
· Who do you think will help you along the path?

Tạm dịch:

Giải thích:

– Tại sao bạn nghĩ con đường sự nghiệp của bạn là cách bạn đã vẽ?

– Những nhân tố nào bạn sẽ cân nhắc khi bạn đi theo con đường sự nghiệp?

– Ai sẽ giúp bạn thực hiện con đường đó?

Đáp án:

I always dream of becoming a doctor to help people avoid desease. I focus to study biology at school to pass the exam to medical university. After graduating from university, I will try to gain a scholarship to study abroad in UK and come back to my country to help people in Viet Nam. I will encouraged other doctors to establish mobile hospital and come to remote regions and help people here.

Tạm dịch:

Tôi luôn mơ ước trở thành một bác sĩ để giúp đỡ mọi người tránh khỏi bệnh tật. Tôi tập trung học sinh học tại trường để vượt qua kỳ thi vào trường đại học y khoa. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ cố để dành học bổng du học tại Vương quốc Anh và trở về nước để giúp đỡ người Việt Nam. Tôi sẽ khuyến khích các bác sĩ khác thành lập bệnh viện di động và đi đến vùng sâu vùng xa và giúp đỡ người dân ở đây.

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *