Project Unit 10 SGK tiếng Anh 9 Mới

Unit 10: Space Travel – Du hành không gian

Imagine you are working for a space tourism company. Your company plans to launch a new tour to one of the planets in our solar system. Look at A CLOSER LOOK 1, Activity 4 again and choose one planet. Design a presentation to promote the tour. Present your tour in 5-7 minutes to the class. How many clients want to take your tour? 

(Tưởng tượng bạn đang làm việc cho một công ty du lịch không gian. Công ty của bạn lên kế hoạch mở một chuyến du lịch mới đến một trong những hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Thiết kế một bài thuyết trình để quảng bá tour đó. Trình bày tour 5-7 phút trước lớp. Có bao nhiêu khách hành muốn tham gia tour?)

Gợi ý thuyết trình:

Ladies and gentlemen, welcome to our presentation of introduction of a totally new and unbelievable travel experience that we will offer you in the near future – Space Travel to the Mars.

We call this space tour “Becoming the Martians”. How many people here have dreamed of travelling to the Mars? Now we make your dream come true!

First of all, we would like to provide you with some basic information about Mars. Mars is the fourth planet from the Sun and the second-smallest planet after Mercury. It has a thin atmosphere, valleys, deserts and polar ice caps so it is said to be the planet that is most similar to the Earth. Therefore, human hope that we can live on Mars one day.

Secondly, about our service tour “Becoming the Martians”, we have the two interesting activities: climbing to Olympus Mons – the tallest mountain in the entire solar system, and going hiking in the rough terrain of the deserts as the highlights of our tour. Besides that, there are also many other fun things to do in Mars. After this trip, clients will understand more about space trip and the Mars.

Last but not least, participants must do some training before being ready for the trip. They have to pass the swimming test, health check and to learn about spaceship system and a little bit engineering in one month. We will prepare foods and other facilities for our clients.

Hướng dẫn dịch

Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với phần trình bày của chúng tôi về việc giới thiệu một trải nghiệm du lịch hoàn toàn mới và không thể tin được mà chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị trong tương lai gần – Du hành vũ trụ đến sao Hỏa.

Chúng tôi gọi chuyến du hành vũ trụ này là “Trở thành người sao Hỏa”. Có bao nhiêu người ở đây đã mơ được du hành đến sao Hỏa? Bây giờ chúng tôi biến ước mơ của bạn thành hiện thực!

Trước hết, chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc một số thông tin cơ bản về sao Hỏa. Sao Hỏa là hành tinh thứ tư tính từ Mặt trời và là hành tinh nhỏ thứ hai sau sao Thủy. Nó có một bầu khí quyển mỏng, các thung lũng, sa mạc và các chỏm băng ở hai cực nên nó được cho là hành tinh giống với Trái đất nhất. Do đó, con người hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta có thể sống trên sao Hỏa.

Thứ hai, về chuyến tham quan dịch vụ “Trở thành người sao Hỏa”, chúng tôi có hai hoạt động thú vị: leo lên đỉnh Olympus Mons – ngọn núi cao nhất trong toàn bộ hệ mặt trời và đi bộ đường dài trên địa hình gồ ghề của sa mạc là điểm nổi bật trong chuyến tham quan của chúng tôi. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều điều thú vị khác để làm ở sao Hỏa. Sau chuyến đi này, khách hàng sẽ hiểu thêm về chuyến du hành vũ trụ và sao Hỏa.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, những người tham gia phải thực hiện một số khóa đào tạo trước khi sẵn sàng cho chuyến đi. Họ phải vượt qua bài kiểm tra bơi lội, kiểm tra sức khỏe và tìm hiểu về hệ thống tàu vũ trụ và một chút kỹ thuật trong một tháng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thực phẩm và các phương tiện khác cho khách hàng của chúng tôi.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *