Project Unit 1 Tiếng Anh 7 Mới

Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1: Hobbies

Work in group

Brainstorm some interesting and easy-to- do hobbies

– Choose a popular one among teens and discuss its benefits

– Create a poster about this hobby. Find suitable photos for it and draw your own pictures

– Present the hobby to class and try to persuade your classmates to take it up.

Hướng dẫn dịch:

Làm việc theo nhóm

– Suy nghĩ về một số sở thích thú vị và dễ làm

– Chọn một thứ phổ biến trong giới thanh thiếu niên và thảo luận về lợi ích của nó

– Tạo một áp phích về sở thích này. Tìm những bức ảnh phù hợp cho nó và vẽ những bức tranh của riêng bạn

– Trình bày sở thích trước lớp và cố gắng thuyết phục các cậucùng lớp thực hiện sở thích đó.)

Hướng dẫn làm bài

Name: Reading books

Benefits of reading books

  1. Reading exercises the brain
  2. Reading is a form of (free) entertainment
  3. Reading improves concentration and the ability to focus
  4. Reading improves literacy
  5. Reading improves sleep

Hướng dẫn dịch

Tên sở thích: Đọc sách

Lợi ích của việc đọc sách

  1. Các bài tập đọc cho não bộ
  2. Đọc sách là một hình thức giải trí (miễn phí)
  3. Đọc sách cải thiện sự tập trung và khả năng tập trung
  4. Đọc cải thiện khả năng đọc viết
  5. Đọc sách giúp cải thiện giấc ngủ

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *