Project Tiếng Anh 6 Mới

Unit 1: My new school

Giải chi tiết bài tập tiếng anh 6 unit 1 phần Project

1 .Work in groups. (Làm việc theo nhóm) 

  1. Design your dream school. What does it look like?

(Thiết kế ngôi trường mơ ước của em. Nó trông như thế nào?)

Is it:

– in a town or in the country?

– a boarding school?

– an international school?

Does it have:

– a swimming pool?

– a video game room?

– a greenhouse and a farm?

Gợi ý

My dream school is in the town and it’s an international school.

(Ngôi trường mơ ước của tôi ở thị trấn và là một trường quốc tế.)

It has a swimming pool and gardens.

(Nó có hồ bơi và vườn hoa)

2. Draw a picture of your dream school.

(Vẽ một bức tranh về ngôi trường mơ ước của em)

Gợi ý

giải anh 6 unit 1

3. Present it to the class. (Trình bày trước lớp.)

Gợi ý

Hello everyone! This is the picture of my dream school. It’s an school in town. It’s very large with over 40 classrooms. It has a big playground with many games to play and a lot of trees with benches under them for students to sit on and read. It also has a gardens for biology lessons and a swimming pool for students to learn how to swim. Here, students can learn their favourite subjects and join many interesting clubs after school.

Hướng dẫn dịch

Xin chào tất cả mọi người! Đây là bức tranh về ngôi trường mơ ước của tôi. Đó là một trường trong thị trấn. Nó rất lớn với hơn 40 phòng học. Nó có một sân chơi lớn với nhiều trò chơi để chơi và nhiều cây xanh với những chiếc ghế dài bên dưới cho học sinh ngồi và đọc sách. Nó cũng có một vườn hoa cho các giờ sinh học và một hồ bơi cho học sinh học bơi. Tại đây, học sinh có thể học những môn học yêu thích và tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị sau giờ học.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm các bài giải lớp 6 khác tại Đây 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *