Looking Back Unit 9 SGK Tiếng Anh 9 Mới

Unit 9: English In The World – Tiếng Anh trên thế giới

1.Underline the correct word in each sentence.

(Gạch dưới mỗi từ đúng trong mỗi câu)

Đáp án:

1. first 2. accent 3. dialect 4. second 5. official

Hướng dẫn dịch

 1. Tôi đến từ Việt Nam. Ngôn ngữ đầu tiên của tôi là tiếng Anh.
 2. Cô ấy nói tiếng Anh với giọng nặng đến nỗi tôi không thể hiểu.
 3. Tiếng địa phương the Yorkshire là 1 trong nhiều thứ tiếng ở Anh.
 4. Hầu hết học sinh học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 của họ.
 5. Canada có 2 ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh và tiếng Pháp.

2. Read what three people say about speaking languages. Fill …. 

(Đọc cái mà ba người nói về việc nói ngôn ngữ. Điền vào chỗ trống với một cụm từ trong khung.)

Đáp án:

1.am reasonably good 2. can also get by 3. picked up 4. am bilingual 5. also fluent in
6. can have a conversation 7. it’s a bit rusty 8. am quite bad at 9. know a few words 10. can’t speak a word

Hướng dẫn dịch

Ngôn ngữ đầu tiên của tôi là tiếng Việt nhưng ở khu xóm tôi sống có nhiều gia đình người Anh, vì vậy tôi khá giỏi tiếng Anh, tôi cũng biết một chút tiếng Pháp. Tôi đến Paris mùa hè năm ngoái và tôi đã học được những từ cơ bản.

Tôi thành thạo hai thứ tiếng bởi vì bố của tôi là người Pháp mẹ của tôi là người Tây Ban Nha. Tôi cũng thông thạo tiếng Anh bởi vì tôi làm việc cho một công ty đa quốc gia. Tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Ý nhưng còn vụng về.

Thành thật mà nói tôi kém về ngôn ngữ, tôi chỉ biết một vài từ tiếng Anh mà tôi đã học từ ông nhưng tôi không thể nói một từ nào cả.

3. Rewrite these sentences using the phrases in brackets.

(Viết lại những câu sau đây sử dụng những cụm từ trong ngoặc.)

 1. I can’t speak a word of French.
 2. I picked up a few words of English on holiday.
 3. My brother is fluent in English.
 4. I am bilingual in English and French.
 5. I can get by in German on holiday.
 6. My Russian is a bit rusty.

4. Use the words from the box to complete sentences.

(Sử dụng từ trong khung để hoàn thành câu.)

Đáp án:

1. accent 2. imitate 3. guess 4. look up
5. translate 6. mistakes 7. corrects 8. communicate

Hướng dẫn dịch

Đó là điều bình thường nếu chúng ta có giọng điệu riêng khi nói tiếng Anh. Điều đó cũng không sao – những người khác thường vẫn có thể hiểu chúng ta. Đó là một ý hay khi nghe những CD hoặc xem DVD và cố gắng bắt chước người khác để phát âm tốt hơn. Nếu bạn gặp một từ mà bạn không biết nghĩa, bạn có thể thỉnh thoảng đoán nghĩa từ những từ mà bạn biết hoặc bạn có thể tra từ điển. Nhiều người học giỏi tiếng Anh không cố dịch sang tiếng mẹ đẻ của họ. Dịch thỉnh thoảng là một ý tưởng nhưng hãy cố gắng nghĩ bằng một ngoại ngữ khác nếu bạn có thể. Mắc lỗi là chuyện rất bình thường. Khi giáo viên của bạn chữa một lỗi sai trong văn nói và viết, hãy nghĩ về nó và nhận ra cái sai. Nhưng cũng rất quan trọng khi giao tiếp vì vậy đừng ngại nói.

5. Put the correct relative pronoun in each sentence.

 (Đặt đại từ quan hệ đúng vào mỗi câu)

 1. Those are the stairs where I broke my arm.
 2. There’s a shop where you can buy English books and CDs.
 3. The English couple who/that live next to us can get by in Vietnamese.
 4. There’s a shop near my house which/that sells cheap DVDs.
 5. Look up the new words in the dictionary which/that has just been published by Oxford University Press.

6. Choose A-E to complete the following conversation. ….

(Chọn A-E để hoàn thành bài đối thoại bài đối thoại sau đây. Thực hành bài đối thoại với bạn cùng học.)

1.D 2.C 3.A 4.E 5.B

Hướng dẫn dịch

Long: Mình nghe rằng bạn thi IELTS được 8.0 hả?

Minh: Đúng vậy!

Long: Chúc mừng nha! Bạn có thể chia sẻ với mình kinh nghiệm học tiếng Anh được không?

Minh: Không có chi.

Long: Bạn cảm thấy thế nào về trình độ tiếng Anh của bạn bây giờ?

Minh: Mình có thể nói tiếng Anh thoải mái trong hầu hết bất cứ tình huống nào.

Long: Thật sao? Bạn đã làm gì để cải trau dồi tiếng Anh ngoài lớp học?

Minh: Mình nghe và đọc nhiều. Mình kết bạn và thực hành nói tiếng Anh với người bản xứ.

Long: Và bạn đã trau dồi phát âm như thế nào?

Minh: Mình thường nghe CD và bắt chước phát âm của họ.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *