Looking Back Unit 12 SGK Tiếng Anh 9 Mới

Unit 12: My Future Career – Nghề nghiệp tương lai của tôi

1.Match each job with its description. (Nối mỗi nghề với mô tả của nó.)

Đáp án:

1.C 2.D 3.E 4.F 5.A 6.B

Hướng dẫn dịch

 1. doanh nhân = người làm việc trong giới kinh doanh
 2. nhân viên chăm sóc khách hàng = người giải quyết những vấn đề với khách hành trước, trong và sau khi giao dịch.
 3. hướng dẫn viên du lịch = người giới thiệu văn hóa và phong tục của các nơi cho du khách.
 4. kiến trúc sư = người thiết kế những tòa nhà
 5. nhà sinh học = nhà khoa học nghiên cứu môn sinh
 6. nhà thiết kế thời trang = người tạo ra những thiết kế trang phục mới

2. Match fragments 1 -8 with fragments A-H to make sentences.

(Nối những mảng từ 1 đến 8 với những mảng từ A- H để tạo thành câu)

Đáp án:

1.H 2.E 3.F 4.A 5.D 6.G 7.C 8.B

Hướng dẫn dịch

 1. Cô ấy làm nhiều nghề để kiếm sống và nuôi dưỡng mẹ.
 2. Vì anh ấy làm việc theo giờ hành chính nên anh ấy có thể giành cả buổi tối cho các con.
 3. Tôi muốn làm việc linh hoạt vì tôi làm việc hiệu quả hơn vào buổi chiều.
 4. Bạn của tôi đang tham gia khóa học thiết kế.
 5. Làm tốt công việc có nghĩa là bạn không những kiếm được tiền mà còn hài lòng về nó.
 6. Mặc dù lương thấp anh ấy vẫn nhận công việc để có thêm kinh nghiệm.
 7. Anh ấy mệt vì anh ấy làm việc tăng ca hơn một tháng nay.
 8. Anh ấy quyết định nhận công việc để có thêm thu nhập.

3. Fill each blank with one suitable word/phrase from the box. Remember to change the form of the word/phrase where necessary 

(Điền vào mỗi chỗ trống với một từ/ cụm từ trong khung. Nhớ thay đổi dạng của từ/ cụm từ nếu cần thiết.)

Đáp án:

1. vocational 2. dynamic 3. empathetic 4. academic subjects
5. took into account 6. professional 7. burnt the midnight oil 8. make a bundle

Hướng dẫn dịch

 1. Học sinh cần một số kỹ năng nghề nghiệp trước khi bước vào thế giới việc làm.
 2. Cô ấy là một nữ doanh nhân năng nổ. Cô ấy có nhiều năng lượng và sự tập trung.
 3. Anh ấy là một y tá biết đồng cảm đến nỗi mà nhiều bệnh nhân yêu thích anh ấy.
 4. Tôi cảm thấy chúng ta có quá nhiều môn học và không có đủ thời gian cho môn thể dục.
 5. Tôi cân nhắc về tiền lương và điều kiện làm việc trước khi quyết định nhận một việc làm.
 6. Anh ấy đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho đội bóng địa phương.
 7. Anh ấy đã học tập cật lực khoảng một thời gian dài vì vậy rất công bằng khi anh ấy nhận điểm A cuối kỳ.
 8. Anh ấy là một ca sĩ chuyên nghiệp. Với giọng hát hay, anh ấy có thể kiếm nhiều tiền.

4. Complete the sentences using the correct form (V-ing form or to-infinitive) of the verb in brackets. 

(Hoàn thành những câu sau sử dụng dạng đúng ( V-ing hay to V) của động từ trong ngoặc.)

Đáp án:

1. to lock 2. working 3. treating 4. to get 5. to finish 6. reading

Hướng dẫn dịch

 1. Anh ấy quên khóa cửa vì vậy anh ấy mất laptop.
 2. Tôi cố gắng làm việc trong garage nhưng tôi cảm thấy không phù hợp.
 3. Ông chủ phủ nhận việc đối xử anh ấy một cách tệ bạc.
 4. Nhân viên hi vọng được tăng lương.
 5. Quản lý kêu gọi nhân viên hoàn thành dự án sớm.
 6. Người phỏng vấn nhớ đọc CV của người phỏng vấn trước đó.

5. Correct the italicised phrases where necessary (Sửa những cụm từ in nghiêng ở nơi cần thiết.)

 1. working hard → to work hard.
 2. promised to make → no change.
 3. to be → being.
 4. refused to attend → no change.
 5. mind to burn → mind burning.
 6. managed getting → managed to get.
 7. admitted to study → no change.
 8. offer working → offer to work.
 9. prefer working → preferring to work.
 10. agreed to take → no change.

Hướng dẫn dịch

 1. Anh ấy quên khóa cửa vì vậy anh ấy mất máy tính xách tay.
 2. Tôi thử làm việc trong garage nhưng tôi cảm thấy không phù hợp.
 3. Ông chủ phủ nhận việc đối xử anh ấy một cách tệ bạc.
 4. Nhân viên hi vọng được tăng lương.
 5. Quản lý kêu gọi nhân viên hoàn thành dự án sớm.
 6. Người phỏng vấn nhớ đọc CV của người phỏng vấn trước đó.

6. GAME: TRUE OR UNTRUE. Work in pairs. Each pair is given a card with a job. With your partner, think of two things that are true about your particular job and one thing that is not true. Then introduce yourselves to the class, repeating the three ‘facts’ you have thought of. The class decides which ‘fact’ is not true.

(Trò chơi: Đúng hoặc Không. Làm việc theo cặp. Mỗi cặp được phát một cái thẻ với một việc làm. Với bạn cùng học, nghĩ về hai thứ đúng về công việc cụ thể của bạn và một việc không đúng. Sau đó giới thiệu chính bản thân bạn với lớp, lặp lại ba yếu tố bạn nghĩ đến. Cả lớp quyết định sự thật nào là đúng.)

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *