Lịch Sử Lớp 8 Bài 2: Cách Mạng Tư Sản Pháp Cuối Thế Kỷ XVII

Lịch Sử 8 Bài 2

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII

Câu hỏi thảo luận 

Câu 1 trang 11: Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cấp nào?

Trả lời:

– Trước cách mạng, xã hội Pháp phân ra ba đẳng cấp:

+ Tăng lữ

+ Quý tộc

+ Đẳng cấp thứ ba

Câu 2 trang 11(Lịch sử 8 bài 2): Quan sát hình 5, hãy miêu tả tình cảnh người nông dân trong xã hội Pháp thời bấy giờ.

Trả lời:

Bức tranh “Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng” miêu tả cảnh một người nông dân đã già trên tay cầm cái cuốc đã mòn => nông nghiệp lạc hậu. Trên lưng cõng hai người đàn ông béo tốt, đại diện cho 2 đẳng cấp: Tăng lữ và Quý tộc. Trong túi quần, túi áo của nông dân là những văn tự, khế ước mà ông ta phải vay mượn, cầm cố cho địa chủ và quý tộc. Có những con thỏ, con chuột đang gặm phá hoại mùa màng.

=> Người nông dân có cuộc sống nghèo khổ, bị Tăng lữ, Quý tộc áp bức.

Câu 3 trang 11: Dựa vào những đoạn trích ngắn trên, em hãy nêu một vài điển chủ yếu trong tư tưởng của Mông – te – xki – ơ, Vôn – te, Rút – xô.

Trả lời:

– Mông-te-xki-ơ, Rút-xô: Nói về quyền tự do của con người và việc đảm bảo quyền tự do.

– Vôn-te: Thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến thống trị (tòa nhà của sự dối trá) và tăng lữ “bọn đê tiện”

Câu 1 trang 12: Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế được thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời:

– Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế được thể hiện:

+ Nợ tăng cao, nhà nước phải tăng thuế.

+ Công, thương nghiệp đình đốn, nạn thất nghiệp tăng.

+ Đời sống nhân dân khổ cực, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra.

Câu 2 trang 12(Lịch sử 8 bài 2): Vì sao cách mạng nổ ra?

Trả lời:

– Cách mạng nổ ra do:

+ Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu.

+ Số nợ tăng lên, để bù lại nhà vua phải thu nhiều thuế => Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân với chế độ phong kiến trở nên sâu sắc.

Câu 1 trang 13: Những nguyên nhân nào dẫn tới cách mạng tư sản Pháp?

Trả lời:

– Nguyên nhân dẫn đến Cách mạng tư sản Pháp:

+ Chính quyền phong kiến suy yếu, thi hành chính sách cai trị phản động.

+ Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân với chế độ phong kiến trở nên sâu sắc.

Câu 2 trang 13: Các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp vào thế kỉ XVIII đã đóng góp gì trong việc chuẩn bị cho cuộc cách mạng?

Trả lời:

– Tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến báo thủ lạc hậu.

– Thức tỉnh nhân dân đứng dạy đấu tranh.

– Định hướng cho một xã hội mới trong tương lai.

Câu 3 trang 13: Cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào?

Trả lời:

– Ngày 5 – 5 – 1789, Vua Lu-i triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp về việc tăng thuế, Đẳng cấp thứ ba kịch liệt phản đối chủ trương này.

– Ngày 17 – 6, đại biểu Đẳng cấp thứ ba lập Quốc hội lập hiến, bị vua và quý tộc dùng quân đội uy hiếp.

– Ngày 14 – 7, quần chúng tấn công nhà tù Ba-xti, mở đầu cách mạng tư sản Pháp.

Câu 4 trang 13: Qua những điều trong “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” (SGK, trang 13), em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”?

Trả lời:

– “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” của Pháp là bản tuyên ngôn tiến bộ:

+ Khẳng định quyền tự do, bình đẳng của con người.

Câu 1 trang 14: Nhân dân Pháp đã hành động như thế nào khi “Tổ quốc lâm nguy”? Kết quả ra sao?

Trả lời:

– Trước tình hình “Tổ quốc lâm nguy”, Ngày 10 – 8 – 1792 nhân dân Pa-ri cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.

– Kết quả: Nền thống trị của đại tư sản bị lật đổ, chế độ phong kiến bị xóa bỏ, nền cộng hòa được thành lập.

Câu 1 trang 15: Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792 – 1793.

Trả lời:

– Sau khi lật đổ phái Lập hiến và xóa bỏ chế độ phong kiến, phái Gi-rông-đanh bầu ra Quốc hội mới, thiết lập nền cộng hòa.

– Ngày 21 – 1 – 1793, vua Lu-i XVI bị xử tử vì tội phản quốc.

– Năm 1793, quân Anh cùng quân đội các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp. Bọn phản động trong nước cũng nổi dậy.

+ Phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, chỉ lo củng cố quyền lực.

– Ngày 2 – 6 – 1793, quần chúng nhân dân nổi dậy lật đổ phái Gi-rông-đanh.

Câu 2 trang 15(Lịch sử 8 bài 2): Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi-rông-đanh?

Trả lời:

– Năm 1793, quân Anh cùng quân đội các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp. Bọn phản động trong nước cũng nổi dậy.

– Phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, chỉ lo củng cố quyền lực.

=> Quần chúng nhân dân đã lật đổ phái Gi-rông-đanh.

Câu 1 trang 16: Nêu một vài phẩm chất tốt của Rô-be-spie.

Trả lời:

Rô-be-spie là một luật sư trẻ tuổi, đại biểu Quốc hội, có tài hùng biện. Trong Quốc hội, ông tích cực bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Rô-be-spie trở thành lãnh tụ xuất sắc của phái Gia-cô-banh và nổi tiếng là “Con người không thể bị mua chuộc”.

Câu 1 trang 17: Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia – cô – banh?

Trả lời:

– Phái Gia-cô-banh đã thi hành nhiều biện pháp tiến bộ như:

+ Tịch thu ruộng đất của quý tộc, Giáo hội chia ruộng đất cho nông dân, quy định giá các mặt hàng bán cho dân nghèo, …

+ Ban hành lệnh tổng động viên, xây dựng đội quân cách mạng hùng mạnh, nhờ đó đã đánh bại bọn ngoại xâm và nội phản.

=> Các chính sách mà phái Gia-cô-banh đưa ra phù hợp với tình hình nước Pháp lúc bấy giờ, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

+ Làm tăng sức mạnh của đất nước, góp phần chiến thắng ngoại xâm, nội phản.

Câu 2 trang 17(Lịch sử 8 bài 2): Vì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển?

Trả lời:

– Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển vì:

+ Nội bộ phái Gia-cô-banh bị chia rẽ.

+ Nhân dân lại không ủng hộ chính quyền do quyền lợi không được đảm bảo.

+ Ngày 27 – 7 – 1794, tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính lật đổ phái Gia-cô-banh.

Câu 3 trang 17: Dựa vào đoạn trích trên (SGK, trang 17) em hãy nhận xét về các cuộc cách mạng Mĩ và Pháp trong thế kỉ XVIII.

Trả lời:

– Cách mạng tư sản Pháp và Mĩ cuối thế kỉ XVIII là cách mạng chư triệt để.

+ Chỉ đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản.

+ Nguyện vọng của nhân dân lao động không được đáp ứng.

Câu hỏi và bài tập Lịch Sử

Bài 1 trang 17: Lập niên biểu những sự kiện chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Trả lời:

Thời gian Sự kiện
14-7-1789 Quần chúng tấn công nhà tù Ba-xti
8-1979 Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
9-1971 Thông qua Hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến
10-8-1792 Nhân dân nổi dậy lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến
21-9-1792 Thiết lập nền công hòa đầu tiên
2-6-1793 Lật đổ phái Gi-rông đanh, phái Gia-cô-banh lên nắm quyền
27-7-1794 Đảo chính lật đổ nền chuyên chính Gia-cô-banh

Bài 2 trang 17 : Vai trò của nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời:

– Quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển và kết quả của cách mạng.

+ Là lực lượng chủ yếu của cách mạng.

+ Là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong việc tạo ra các biến cố lịch sử (ngày 14/7/1789, ngày 10/8/1792, ngày 2/6/1973), đưa cách mạng đại tới đỉnh cao.

Bài 3 trang 17: Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp.

Trả lời:

– Giai đoạn I (chế độ quân chủ lập hiến):

+ Ngày 14 – 7 – 1789, tấn công pháo đài – nhà ngục Ba-xti.

+ Tháng 8 – 1789, thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.

+ Tháng 9-1791, thông qua Hiến pháp.

– Giai đoạn II (bước đầu của nền cộng hòa):

+ Tháng 9 – 1972, nền cộng hòa được thiết lập.

+ Ngày 21 – 1 – 1793, xử tử vua Lu-i XVI.

+ Ngày 2 – 6 – 1793, nhân dân nổi dậy lật đổ phái Gi-rông-đanh.

– Giai đoạn III (chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh): Là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp.

+ Chính quyền cách mạng đã thi hành nhiều biện pháp đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

+ Đánh đuổi thù trong, giặc ngoài.

Tuy nhiên chuyên chính Gia-cô-banh chỉ tồn tại trong thời gian ngắn thì bị lột đổ.

Bài 4 trang 17(Lịch sử 8 bài 2): Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Trả lời:

Cách mạng tư sản Pháp:

– Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền.

– Góp phần làm chế độ phong kiến lung lay ở khắp châu âu.

– Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố chủ nghĩa tư bản ở những nước tiên tiến châu Âu và châu Mĩ.

– Thức tỉnh các lực lượng dân chủ, tiến bộ trên thế giới đứng lên lật đổ chế độ phong kiến.

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Xem thêm các lời giải hay lớp 8 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *