Lịch Sử Lớp 8 Bài 14

Lịch Sử 8 Bài 14

 Ôn Tập Lịch Sử Thế Giới Cận Đại

Bài 1 trang 74: Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận hiện đại và giải thích vì sao?

Trả lời:

Cách mạng tư sản Hà Lan: Mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại.

Cách mạng tư sản Pháp: Cuộc cách mạng triệt để nhất.

Phong trào công nhân: Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản.

Sự ra đời của chủ nghĩa Mác: Vũ khí đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới.

Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga 1917: mở ra một thời kì mới – thời kì lịch sử thế giới hiện đại.

Bài 2 trang 74: Hãy nêu nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại.

Trả lời:

– Sự bùng nổ và thắng lợi của hàng loạt các cuộc cách mạng tư sản đánh dấu sự xác lập của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế giới.

– Sự xâm lược của thực dân phương Tây đối với các nước phương Đông diễn ra mạnh mẽ làm bùng nổ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước châu Á.

– Sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế.

– Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời.

– Các cuộc cách mạng công nghiệp đóng góp nhiều thành tựu cho nhân loại.

– Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

Bài 3 trang 74 : Vẽ bản đồ, sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về một số sự kiện đã học trong bài.

Trả lời:

Học sinh tự làm.

Câu hỏi củng cố kiến thức Sử 8 bài 14

Câu 1: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản là gì?

Trả lời

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản là do mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa đang phát triển. Biểu hiện cụ thể là chế độ phong kiến cản trở hoạt động kinh doanh của giai cấp tư sản.

Câu 2: Vì sao cách mạng tư sản lại diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau?

Trả lời

Cách mạng tư sản diễn ra dưới nhiều hình thúc khác nhau là do điều kiện, tương quan lực lượng cụ thể ở mỗi nước và thời điểm nổ ra cuộc cách mạng không giống nhau.

– Ở Nê-đéc-lan thế kỉ XVI, chế độ phong kiến Tây Ban Nha  thống trị Nê-đéc-lan, nền kinh tế tư bản bị kìm hãm. Muốn mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, nhất thiết phải lật đổ nền thống trị của Tây Ban Nha. Do đó, cách mạng tư sản Hà Lan đã diễn ra dưới hình thức giải phóng dân tộc.

– Ở Pháp, Anh, chế độ phong kiến trong nước trở thành rào cản thực sự đối với sự phát triển của kinh tế tư bản trong nước, quyền lực nhà nước vẫn thuộc về giai cấp phong kiến cầm quyền. Do đó hình thức của cách mạng tư sản là nội chiến. Nhưng ở thế kỉ XVIII, khi các nước phong kiến châu Âu can thiệp vào tình hình nước Pháp thì cách mạng Pháp còn diễn ra dưới hình thức chống ngoại xâm.

– Đặc biệt ở giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã khẳng định ưu thế mạnh mẽ trước chế độ phong kiến, trở thành xu thế phát triển của thời đại đã có tác động đến nhận thức của giai cấp phong kiến ở các nước chưa làm cách mạng tư sản. Chính quyền phong kiến đã buộc phải tiến hành các cải cách để giữ vững nền thống trị của mình, chủ động hòa nhập vào thế giới tư bản. Do đó đã xuất hiện các cuộc cách mạng tư sản dưới hình thức cải cách như ở Nga, Nhật Bản.

– Bàn về vấn đề này, Hồ Chí Minh đã phát biểu : ” Mĩ tuy rằng cách mệnh thành công đã hơn 150 năm nay, nhưng công nông vẫn cứ cực khổ,… ấy là vì cách mệnh Mĩ là cách mệnh tư bản, mà cách mệnh tư bản chưa phải là cách mệnh đến nơi.”

Câu 3: Mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản là gì?

Trả lời

Mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản là lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nhà nước của giai cấp tư sản và tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *