Lịch Sử Lớp 8 Bài 11

Lịch Sử 8 Bài 11

 Các Nước Đông Nam Á Cuối Thế Kỉ XIX – Đầu Thế Kỉ XX

Câu Hỏi Thảo Luận

Câu hỏi trang 63: Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

Trả lời:

– Các nước Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng, nằm trên đường hàng hải từ Tây sang Đông.

– Đông Nam Á giàu tài nguyên => Là nguồn cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp.

– Có nguồn nhân công rẻ, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

– Chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đã suy yếu.

Câu hỏi trang 64: Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có những điểm chung nào nổi bật?

Trả lời:

Chính sách cai trị hà khắc:

– Về kinh tế: Vơ vét tài nguyên, hạn chế sự phát triển kinh tế các nước thuộc địa.

– Về chính trị: Chia để trị.

– Đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

Câu hỏi trang 65: Mĩ tiến hành xâm lược Phi-lip-pin như thế nào?

Trả lời:

Mượn cớ “giúp đỡ” nhân dân Phi-lip-pin chống Tây Ban Nha, Mĩ gây ra cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha và sau đó thôn tính, cai trị Phi-lip-pin.

Câu hỏi trang 66: Nêu nhận xét của em về tình hình chung của các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

– Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á (trừ Xiêm), đều trở thành thuộc địa hay nửa thuộc địa của thực dân phương Tây.

– Thực dân phương Tây thi hành chính sách cai trị hà khắc, ra sức khai thác, bóc lột thuộc địa.

– Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra mạnh mẽ => Đều thất bại.

Câu Hỏi Và Bài Tập

Bài 1 trang 66: Dựa theo lược đồ, trình bày khát quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây.

Trả lời:

– Qua ba cuộc chiến tranh, Anh đã thôn tính được Miến Điện (Mi-an-ma). Từ năm 1885, Miến Điện trở thành thuộc địa của Anh và bị sáp nhập vào Ấn Độ.

– Cuối thế kỉ XIX Anh chiếm Mã Lai.

– Pháp chiếm Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào.

– Mĩ chiếm Phi-lip-pin từ tay thực dân Tây Ban Nha.

– Hà Lan và Bồ Đào Nha thôn tính In-đô-nê-xi-a.

– Anh, Pháp chia nhau ảnh hưởng ở Xiêm.

Bài 2 trang 66: Hãy trình bày những nét lớn về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. Tại sao những phong trào này đều thất bại?

Trả lời:

Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ:

+ Ở In-đô-nê-xi-a: Phong trào đấu tranh của trí thức tư sản diễn ra mạnh mẽ. 5-1920 Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a được thành lập.

+ Ở Phi-líp-pin, Cách mạng 1896 – 1898, do giai cấp tư sản lãnh đạo thắng lợi, thành lập nước Cộng hòa Phi-líp-pin, nhưng ngay sau đó lại bị đế quốc Mĩ thôn tính.

+ Ở Cam-pu-chia, khởi nghĩa của A-cha Xoa lãnh đạo ở Ta-keo (1863 – 1866), và khởi nghĩa của nhà sư Pu-côm-bô (1866 – 1867) gây cho Pháp nhiều khó khăn.

+ Ở Lào, năm 1901, Pha-ca-đuốc lãnh đạo nhân dân Xa-van-na-khét tiến hành cuộc đấu tranh vũ trang, cuộc khởi nghĩa ở cao nguyên Bô-lô-ven bùng nổ đến năm 1907 mới bị dập tắt gây cho Pháp nhiều khó khăn.

+ Ở Việt Nam, phong trào Cần vương (1885 – 1896) bùng nổ với nhiều cuộc khởi nghĩa lớn. Tiếp đó Phong trào nông dân Yên Thế (1884 -1913) cũng gây nhiều khó khăn cho thực dân Pháp…

– Nguyên nhân thất bại:

+ Các cuộc đấu tranh nổ ra lẻ tẻ, chưa có sự liên kết.

+ Thiếu tổ chức lãnh đạo, chưa có đường lối chính trị đúng đắn.

+ Chính quyền phong kiến nhiều nước không kiên quyết đánh giặc đến cùng.

+ Thế lực đế quốc mạnh.

Bài 3 trang 66( giải lịch sử 8 bài 11): Lập niên biểu về cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Tên nước Tên cuộc đấu tranh Thời gian Kết quả
In-đô-nê-xi-a Đấu tranh của tri thức tư sản tiến bộ Cuối TK XIX-đầu TK XX Nhiều tổ chức công đoàn được thành lập.

-5-1920, Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a được thành lập.

Phi-lip-pin Cách mạng bùng nổ 1896-1898 Nước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời
Cam-pu-chia Khởi nghĩa của A-cha-Xoa ở Ta-keo 1863-1866 Gây cho Pháp nhiều tổn thất.
Khởi nghĩa của Pu-côm-bô ở Cra-chê 1866-1867 Gây cho Pháp nhiều tổn thất.
Lào Đấu tranh vũ trang ở Xa-va-na-khét 1901 Thất bại
KN ở cao nguyên Bô-lô-ven 1901-1907 Gây cho Pháp nhiều tổn thất, bước đầu thành lập liên minh chống Pháp
Miến Điện Kháng chiến chống Anh 1885 Thất bại
Việt Nam Phong trào Cần Vương 1885-1896 Thất bại
Khởi nghĩa Yên Thế 1896-1913 Thất bại

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *