Grammar: Wish at present – Unit 4 SGK Tiếng Anh 9 mới

Unit 4: Life In The Past – Cuộc sống ngày xưa

Grammar: Wish at present – Unit 4 SGK Tiếng Anh 9 mới

WISH AT PRESENT (CÂU ƯỚC Ở HIỆN TẠI)

Cấu trúc 1S1 + wish/ wishes + S2 + Ved/ V2 (quá khứ đơn)

– Cách dùng: Sử dụng thì quá khứ đơn ở mệnh đề sau wish để thể hiện mong ước trái ngược với tình huống ở hiện tại.

Ví dụ: I wish my friends spent less time playing computer games and more time outdoors.

(Tôi ước gì bạn của tôi chơi ít trò chơi trên máy tính đi và dành nhiều thời gian cho hoạt động ngoài trời hơn.)

Cấu trúc 2S1 + wish/ wishes + S2 + was/ were V-ing (quá khứ tiếp diễn)

– Cách dùng: Sử dụng thì quá khứ tiếp diễn khi ước 1 điều xảy ra tại thời điểm nói.

Ví dụ: My son wishes he were studying Marketing instead of Engineering.

         (Con trai tôi ước gì thằng bé đang học ngành Marketing thay vì kĩ sư.)

– Sau “wish” chúng ta đều có thể sử dụng ”was” hoặc “were” với chủ ngữ “I/she/he/it”.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *