Grammar: Wh-word Before To Infinitive – Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 Mới

QUESTION WORD BEFORE TO – INFINITIVE (WH-WORD + TO V)

Chúng ta có thể sử dụng những từ dùng để hỏi who, what, where, when, how trước to V để thể hiện một tình huống khó xử hoặc không chắc chắn.

Ví dụ: We don’t know who we shoud contact.

=> We don’t know who to contact.

(Chúng tôi không biết liên hệ với ai cả.)

Lưu ý:

+ Từ để hỏi why không được sử dụng trước to V.

+ Chúng ta thường sử dụng các động từ ask, wonder, (not) be sure, have no idea, (not) know, (not) decide, (not) tell trước từ để hỏi + to V.

Ví dụ: I have no idea where to get this information.

Những từ để hỏi trước to V có thể được sử dụng để tường thuật những câu hỏi về điều gì đó nên được làm.

Ví dụ: “What should I do?” she said.

=> She wondered what to do.

(Cô ấy tự hỏi nên làm gì.)

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *