Grammar: The Future Simple Passive – Unit 11 SGK Tiếng Anh 9 Mới

Unit 11: Changing Roles In Society – Thay đổi vai trò trong xã hội

THE SIMPLE FUTURE PASSIVE

(CÂU BỊ ĐỘNG THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN)

I. Dạng thức câu bị động ở thì tương lai đơn

S + will + be + PII + (by O).

Ví dụ: Alternative sources of energy will be developed.

(Những nguồn năng lượng thay thế sẽ được phát triển.)

II. Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động thì tương lai đơn

  1. Chúng ta lấy tân ngữ trong câu chủ động để làm chủ ngữ trong câu bị động.
  2. Động từ trong câu chủ động sẽ được chuyển về dạng: will be PII
  3. Chúng ta lấy chủ ngữ của câu chủ động làm tân ngữ của câu bị động và them “by” vào trước tân ngữ đó.

Ví dụ: Câu chủ động:

Men will do all housework in the future.

S      V                 O

Câu bị động:

 All housework will be done by men in the future.

S              will be PII   by + O

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *