Grammar: Conditional Type 2 – Unit 9 SGK Tiếng Anh 9 Mới

Unit 9: English In The World – Tiếng Anh trên thế giới

CONDITIONAL TYPE 2

(CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2)

1.Cấu trúc:

If + S + V-ed/V2, S + would/could + V(nguyên thể)

Trong câu điều kiện loại II, mệnh đề “If” chia thì quá khứ đơn (hoặc quá khứ tiếp diễn) và mệnh đề chính sử dụng cấu trúc “would/ could + động từ nguyên thể”.

2. Cách sử dụng:

Câu điều kiện loại 2 dùng để giả định về một sự việc không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ: If they had a lot of money now, they would travel around the world.

          (Nếu bây giờ họ có nhiều tiền, họ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.)

Ta thấy có trạng từ thời gian “now” (bây giờ) và hiểu rằng “bây giờ họ không có nhiều tiền” nên mới đưa ra câu giả định như vậy. Vì thế ta sử dụng câu điều kiện loại II để diễn đạt một giả định về một sự việc không có thật ở hiện tại.

3. Chú ý:

Trong câu điều kiện loại II, nếu mệnh đề “if” sử dụng động từ “be” ở thì quá khứ đơn thì ta chỉ sử dụng “were” với tất cả các ngôi.

Ví dụ: If I were you, I wouldn’t stay at home now.

          (Nếu tôi là bạn, bây giờ tôi sẽ không ở nhà.)

Ta thấy chủ ngữ trong mệnh đề “If” là “I” nhưng ta vẫn sử dụng động từ là “were”.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *