Phần 3: Chăn nuôi

Để học tốt Công nghệ Lớp 7, loạt bài Phần 3: Chăn nuôi được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Công nghệ 7 hơn.

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi

Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi