Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 9 Mới

Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 9 Mới

Để học tốt Tiếng Anh Lớp 9, loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 9 hơn.

SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH 9

SBT Tiếng Anh 9 Mới Tập 1

Unit 1: Local Environment

 1. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 3-4-5 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 6 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 7-8-9 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 9-10 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Unit 2: City Life

 1. Phonetics (trang 11 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 12-13-14 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 15 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 16-17 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 18 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Unit 3: Teen Stress And Pressure

 1. Phonetics (trang 19-20 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 20-21-22 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 23 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 23-24-25-26 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 26 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Top 5 Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm Giữa kì 1 có đáp án

Unit 4: Life In The Past

 1. Phonetics (trang 31 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 31-32-33 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 34-35 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 35-36-37 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 37-38 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Unit 5: Wonders Of Viet Nam

 1. Phonetics (trang 39 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 40-41-42 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 42-43 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 43-44-45-46 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 47 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Unit 6: VietNam Then And Now

 1. Phonetics (trang 48 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 49-50-51 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 51-52 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 52-53-54 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 55 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 9 Thí điểm có đáp án

SBT Tiếng Anh 9 Mới Tập 2

Unit 7: Recipes And Eating Habbits

 1. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 4-5-6 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 7 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 8-9 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 10 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Unit 8: Tourism

 1. Phonetics (trang 11-12 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 12-13-14 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 15-16 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 16-17-18 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 19 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Unit 9: English In The World

 1. Phonetics (trang 20 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 21-22-23 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 24 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 25-26 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 27 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Top 5 Đề thi Tiếng Anh 9 mới Giữa kì 2 có đáp án

Unit 10: Space Travel

 1. Phonetics (trang 32 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 33-34-35 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 36 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 37-38 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 39 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Unit 11: Changing Roles In Society

 1. Phonetics (trang 40 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 41-42-43 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 44 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 45-46 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 47 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Unit 12: My Future Career

 1. Phonetics (trang 48 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 49-50-51 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 52 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 53-54-55 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 56 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Top 5 Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 9 mới có đáp án

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *