LỜI GIẢI ONLINE

Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 9 Mới

Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 9 Mới

Để học tốt Tiếng Anh Lớp 9, loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 9 hơn.

SBT Tiếng Anh 9 Mới Tập 1

Unit 1: Local Environment

 1. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 3-4-5 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 6 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 7-8-9 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 9-10 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Unit 2: City Life

 1. Phonetics (trang 11 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 12-13-14 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 15 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 16-17 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 18 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Unit 3: Teen Stress And Pressure

 1. Phonetics (trang 19-20 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 20-21-22 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 23 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 23-24-25-26 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 26 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Top 5 Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm Giữa kì 1 có đáp án

Unit 4: Life In The Past

 1. Phonetics (trang 31 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 31-32-33 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 34-35 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 35-36-37 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 37-38 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Unit 5: Wonders Of Viet Nam

 1. Phonetics (trang 39 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 40-41-42 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 42-43 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 43-44-45-46 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 47 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Unit 6: VietNam Then And Now

 1. Phonetics (trang 48 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 49-50-51 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 51-52 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 52-53-54 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 55 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 9 Thí điểm có đáp án

SBT Tiếng Anh 9 Mới Tập 2

Unit 7: Recipes And Eating Habbits

 1. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 4-5-6 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 7 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 8-9 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 10 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Unit 8: Tourism

 1. Phonetics (trang 11-12 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 12-13-14 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 15-16 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 16-17-18 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 19 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Unit 9: English In The World

 1. Phonetics (trang 20 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 21-22-23 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 24 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 25-26 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 27 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Top 5 Đề thi Tiếng Anh 9 mới Giữa kì 2 có đáp án

Unit 10: Space Travel

 1. Phonetics (trang 32 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 33-34-35 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 36 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 37-38 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 39 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Unit 11: Changing Roles In Society

 1. Phonetics (trang 40 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 41-42-43 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 44 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 45-46 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 47 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Unit 12: My Future Career

 1. Phonetics (trang 48 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 49-50-51 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 3. Speaking (trang 52 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 4. Reading (trang 53-54-55 SBT Tiếng Anh 9 mới)
 5. Writing (trang 56 SBT Tiếng Anh 9 mới)

Top 5 Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 9 mới có đáp án

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.