Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 8 Mới

giải sách bài tập tiếng anh 8 mới

Để học tốt Tiếng Anh Lớp 8, loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 8 hơn.

SBT Tiếng Anh 8 Mới Tập 1

Unit 1: Leisure Activities

 1. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 4-5 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 3. Speaking (trang 5-6 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 4. Reading (trang 6-7-8 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 5. Writing (trang 8 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 2: Life In The Countryside

 1. Phonetics (trang 9 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 10-11 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 3. Speaking (trang 12 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 4. Reading (trang 13-14-15 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 5. Writing (trang 15 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 3: Peoples Of Viet Nam

 1. Phonetics (trang 16 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 17-18-19 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 3. Speaking (trang 19-20 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 4. Reading (trang 20-21 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 5. Writing (trang 22-23 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 4: Our Customs And Traditions

 1. Phonetics (trang 28 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 29-30 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 3. Speaking (trang 31 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 4. Reading (trang 32-33-34 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 5. Writing (trang 35 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 5: Festivals In Viet Nam

 1. Phonetics (trang 36 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 37-38-39 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 3. Speaking (trang 40 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 4. Reading (trang 41-42 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 5. Writing (trang 43 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 6: Folk Tales

 1. Phonetics (trang 44 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 45-46-47 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 3. Speaking (trang 48 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 4. Reading (trang 49-50 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 5. Writing (trang 51 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Test yourself 1

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Test yourself 2

SBT Tiếng Anh 8 Mới Tập 2

Unit 7: Pollution

 1. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 4-5 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 3. Speaking (trang 6 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 4. Reading (trang 7-8-9 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 5. Writing (trang 10 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 8: English Speaking Countries

 1. Phonetics (trang 11 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 12-13-14 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 3. Speaking (trang 14-15 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 4. Reading (trang 15-16-17 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 5. Writing (trang 18 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 9: Natural Disasters

 1. Phonetics (trang 19 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 19-20-21 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 3. Speaking (trang 21 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 4. Reading (trang 22-23 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 5. Writing (trang 24 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 10: Communication

 1. Phonetics (trang 29 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 30-31 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 3. Speaking (trang 31-32 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 4. Reading (trang 32-33-34 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 5. Writing (trang 35 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 11: Science And Technology

 1. Phonetics (trang 36 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 36-37-38 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 3. Speaking (trang 39 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 4. Reading (trang 40-41 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 5. Writing (trang 42 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 12: Life On Other Planets

 1. Phonetics (trang 43 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 2. Vocabulary – Grammar (trang 44-45-46 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 3. Speaking (trang 47 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 4. Reading (trang 48-49 SBT Tiếng Anh 8 mới)
 5. Writing (trang 50 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Test yourself 3

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Test yourself 4

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *