Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới

Để học tốt Tiếng Anh Lớp 8, loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 8 hơn.

SBT Tiếng Anh 8 mới Tập 1

Unit 1: Leisure activities

Unit 2: Life in the countryside

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Unit 4: Our customs and traditions

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 6: Folk tales

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Test yourself 1

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Test yourself 2

SBT Tiếng Anh 8 mới Tập 2

Unit 7: Pollution

Unit 8: English speaking countries

Unit 9: Natural disasters

Unit 10: Communication

Unit 11: Science and technology

Unit 12: Life on other planets

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Test yourself 3

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Test yourself 4