Unit 6: The first university in Viet Nam

Để học tốt Tiếng Anh Lớp 7, loạt bài Unit 6: The first university in Viet Nam được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 7 hơn.