Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Để học tốt Lịch Sử Lớp 9, loạt bài Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Lịch Sử 9 hơn.

Chương 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay

Chương 3: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

Chương 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

Chương 5: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay