Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Để học tốt Lịch Sử Lớp 8, loạt bài Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Lịch Sử 8 hơn.

Chương 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

Chương 2: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Chương 3: Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Chương 5: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX