Phần II: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X

Để học tốt Lịch Sử Lớp 6, loạt bài Phần II: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Lịch Sử 6 hơn.

Chương I: Buổi đầu lịch sử nước ta

Chương II: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc

Chương III: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Chương IV: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X