Giải sách bài tập Hóa 11

Để học tốt Hóa học Lớp 11, loạt bài Giải sách bài tập Hóa 11 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Hóa học 11 hơn.

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Chương 6: Hidrocacbon không no

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic