Giải Sách Bài Tập Hóa 10

giải sách bài tập hóa 10

Để học tốt Hóa học Lớp 10, loạt bài Giải sách bài tập Hóa 10 được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Hóa học 10 hơn.

Chương 1: Nguyên Tử

Bài 1: Thành phần nguyên tử

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 5: Cấu hình electron

Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 2: Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Và Định Luật Tuần Hoàn

Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Chương 3: Liên Kết Hóa Học

Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion

Bài 13: Liên kết cộng hóa trị

Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa – Khử

Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

Chương 5: Nhóm Halogen

Bài 21: Khái quát về nhóm halogen

Bài 22: Clo

Bài 23: Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua

Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Bài 25: Flo – Brom – Iot

Bài 26: Luyện tập : Nhóm halogen

Chương 6: Oxi – Lưu Huỳnh

Bài 29: Oxi – Ozon

Bài 30: Lưu huỳnh

Bài 32: Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

Bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat

Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

Chương 7: Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học

Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 38: Cân bằng hóa học

Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *