Giải bài tập sgk Toán 9

Để học tốt Toán Lớp 9, loạt bài Giải bài tập sgk Toán 9 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Toán 9 hơn.

Giải bài tập Toán 9 Tập 1

Phần Đại số - Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

Phần Đại số - Chương 2: Hàm số bậc nhất

Phần Hình học - Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Phần Hình học - Chương 2: Đường tròn

Giải bài tập Toán 9 Tập 2

Phần Đại số - Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Phần Đại số - Chương 4: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương trình bậc hai một ẩn

Phần Hình học - Chương 3: Góc với đường tròn

Phần Hình học - Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu