Giải Bài Tập Sgk Tin Học 11

Giải Bài Tập Sgk Tin Học 11

Để học tốt Tin học Lớp 11, loạt bài Giải bài tập sgk Tin học 11 được lời giải hay biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tin học 11 hơn.

Chương 1: Một Số Khái Niệm Về Lập Trình Và Ngôn Ngữ Lập Trình

Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Giải bài tập Tin học 11 trang 13

Chương 2: Chương Trình Đơn Giản

Bài 3: Cấu trúc chương trình

Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Bài 5: Khai báo biến

Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Bài tập và thực hành 1

Giải bài tập Tin học 11 trang 35, 36

Chương 3: Cấu Trúc Rẽ Nhánh Và Lặp

Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

Bài 10: Cấu trúc lặp

Bài tập và thực hành 2

Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51

Chương 4: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc

Bài 11: Kiểu mảng

Bài tập và thực hành 3

Bài tập và thực hành 4

Bài 12: Kiểu xâu

Bài tập và thực hành 5

Bài 13: Kiểu bản ghi

Giải bài tập Tin học 11 trang 79, 80

Chương 5: Tệp Và Thao Tác Với Tệp

Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp

Bài 15: Thao tác với tệp

Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp

Giải bài tập Tin học 11 trang 89

Chương 6: Chương Trình Con Và Lập Trình Có Cấu Trúc

Bài 17: Chương trình con và phân loại

Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

Bài tập và thực hành 6

Bài tập và thực hành 7

Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn

Bài tập và thực hành 8

Giải bài tập Tin học 11 trang 117

Chúc các bạn học và thi thật tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *