Tiếng Anh 9 mới Tập 1

Để học tốt Tiếng Anh Lớp 9, loạt bài Tiếng Anh 9 mới Tập 1 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 9 hơn.

Unit 1: Local environment

Unit 2: City life

Unit 3: Teen stress and pressure

Unit 4: Life in the past

Unit 5: Wonders of Viet Nam

Unit 6: VietNam then and now