Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9 mới

Để học tốt Tiếng Anh Lớp 9, loạt bài Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9 mới được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 9 hơn.

Tiếng Anh 9 mới Tập 1

Unit 1: Local environment

Unit 2: City life

Unit 3: Teen stress and pressure

Review 1 (Unit 1-2-3)

Unit 4: Life in the past

Unit 5: Wonders of Viet Nam

Unit 6: VietNam then and now

Review 2 (Unit 4-5-6)

Tiếng Anh 9 mới Tập 2

Unit 7: Recipes and eating habbits

Unit 8: Tourism

Unit 9: English in the world

Review 3 (Unit 7-8-9)

Unit 10: Space travel

Unit 11: Changing roles in society

Unit 12: My future career

Review 4 (Unit 10-11-12)