Giải Bài Tập SGK Tiếng Anh Lớp 9 Mới

Giải Bài Tập SGK Tiếng Anh Lớp 9 Mới

Tiếng Anh hiện nay là ngôn ngữ thứ hai trên thế giới, được sử dụng làm phương tiện giao lưu, học hỏi, kết bạn giữa nhiều quốc gia và đóng vai trò cực kỳ quan trọng, bắt buộc ở hầu hết các quốc gia. Vì vậy, việc học tốt tiếng anh sẽ mở ra nhiều cơ hội cho công dân Việt Nam vươn ra thế giới. Lời giải hay sẽ hướng dẫn chi tiết giải Tiếng Anh 9 mới.

GIẢI TIẾNG ANH 9 MỚI

Trong SGK Tiếng Anh 9 gồm các bài soạn mới được trình bày theo các phần: Getting Started, A Closer Look 1, A Closer Look 2, Communication, Skills 1, Skills 2, Looking Back, Project bám sát nội dung sách giáo khoa.

Giải SGK Tiếng Anh 9 Mới Tập 1

Unit 1: Local Environment – Môi trường địa phương

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 1 tiếng Anh 9 mới
 2. Grammar: Complex sentence – Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới
 3. Grammar: Phrasal verbs – SGK Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1
 4. Getting Started Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới
 5. A closer look 1 Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới
 6. A closer look 2 Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới
 7. Communication Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới
 8. Skills 1 Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới
 9. Skills 2 Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới
 10. Looking back Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới
 11. Project Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới

Unit 2: City Life – Cuộc sống thành thị

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 2 tiếng Anh 9 mới
 2. Getting Started Unit 2 SGK Tiếng Anh 9 mới
 3. A closer look 1 Unit 2 SGK Tiếng Anh 9 mới
 4. A closer look 2 Unit 2 SGK Tiếng Anh 9 mới
 5. Communication Unit 2 SGK Tiếng Anh 9 mới
 6. Skills 1 Unit 2 SGK Tiếng Anh 9 mới
 7. Skills 2 Unit 2 SGK Tiếng Anh 9 mới
 8. Looking back Unit 2 SGK Tiếng Anh 9 mới
 9. Project Unit 2 SGK Tiếng Anh 9 mới

Unit 3: Teen Stress And Pressure – Áp lực tuổi dậy thì

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 tiếng Anh 9 mới
 2. Grammar: Wh-word before to infinitive – Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới
 3. Grammar: Reported speech – Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới
 4. Getting Started Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới
 5. A closer look 1 Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới
 6. A closer look 2 Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới
 7. Communication Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới
 8. Skills 1 Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới
 9. Skills 2 Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới
 10. Looking back Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới
 11. Project Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới

Review 1 (Unit 1-2-3) SGK Tiếng Anh 9 mới

 1. Language Review 1 (1-2-3) SGK Tiếng Anh 9 mới
 2. Skills Review 1 (Unit 1-2-3) SGK Tiếng Anh 9 mới

Unit 4: Life In The Past – Cuộc sống ngày xưa

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 4 tiếng Anh 9 mới
 2. Grammar: Used to – Unit 4 SGK Tiếng Anh 9 mới
 3. Grammar: Wish at present – Unit 4 SGK Tiếng Anh 9 mới
 4. Getting Started Unit 4 SGK Tiếng Anh 9 mới
 5. A closer look 1 Unit 4 SGK Tiếng Anh 9 mới
 6. A closer look 2 Unit 4 SGK Tiếng Anh 9 mới
 7. Communication SGK Tiếng Anh 9 mới
 8. Skills 1 Unit 4 SGK Tiếng Anh 9 mới
 9. Skills 2 Unit 4 SGK Tiếng Anh 9 mới
 10. Looking back Unit 4 SGK Tiếng Anh 9 mới
 11. Project Unit 4 SGK Tiếng Anh 9 mới

Unit 5: Wonders Of Viet Nam – Kì quan của Việt Nam

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 tiếng Anh 9 mới
 2. Grammar: Passive with It be PP that – Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới
 3. Grammar: suggest V-ing/ suggest that – Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới
 4. Getting Started Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới
 5. A closer look 1 Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới
 6. A closer look 2 Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới
 7. Communication Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới
 8. Skills 1 Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới
 9. Skills 2 Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới
 10. Looking back Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới
 11. Project Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 tập 1 mới

Unit 6: Viet Nam: Then And Now – Việt Nam: ngày xưa và bây giờ

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 6 tiếng Anh 9 mới
 2. Grammar: Past perfect tense – Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới
 3. Grammar: Adjectives followed by an infinitive or a clause – Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới
 4. Getting Started Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới
 5. A closer look 1 Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới
 6. A closer look 2 Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới
 7. Communication Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới
 8. Skills 1 Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới
 9. Skills 2 Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới
 10. Looking back Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới
 11. Project Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới

Review 2 (Unit 4-5-6) SGK Tiếng Anh 9 mới

 1. Language Review 2 (4-5-6) SGK Tiếng Anh 9 mới
 2. Skills Review 2 (Unit 4-5-6) SGK Tiếng Anh 9 mới

Giải SGK Tiếng Anh 9 Mới Tập 2

Unit 7: Recipes And Eating Habits – Công thức và thói quen ăn uống

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 7 tiếng Anh 9 mới
 2. Grammar: Quantifiers – Unit 7 SGK Tiếng Anh 9 mới
 3. Grammar: Conditional type 1 with modals – Unit 7 SGK Tiếng Anh 9 mới
 4. Getting Started Unit 7 SGK Tiếng Anh 9 mới
 5. A closer look 1 unit 7 SGK Tiếng Anh 9 mới
 6. A Closer Look 2 Unit 7 SGK tiếng Anh 9 mới
 7. Communication Unit 7 SGK tiếng Anh 9 mới
 8. Skills 1 Unit 7 SGK tiếng Anh 9 mới
 9. Skills 2 Unit 7 SGK tiếng Anh 9 mới
 10. Looking back Unit 7 SGK tiếng Anh 9 mới
 11. Project Unit 7 SGK tiếng Anh 9 mới

Unit 8: Tourism – Du lịch

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 8 tiếng Anh 9 mới
 2. Grammar: Articles – Unit 8 SGK Tiếng Anh 9 mới
 3. Getting Started Unit 8 SGK tiếng Anh 9 mới
 4. A Closer Look 1 Unit 8 SGK tiếng Anh 9 mới
 5. A Closer Look 2 Unit 8 SGK tiếng Anh 9 mới
 6. Communication Unit 8 SGK tiếng Anh 9 mới
 7. Skills 1 Unit 8 SGK tiếng Anh 9 mới
 8. Skills 2 Unit 8 SGK tiếng Anh 9 mới
 9. Looking Back Unit 8 SGK tiếng Anh 9 mới
 10. Project Unit 8 SGK tiếng Anh 9 mới

Xem thêm

Unit 9: English In The World – Tiếng Anh trên thế giới

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 9 tiếng Anh 9 mới
 2. Grammar: Conditional type 2 – Unit 9 SGK Tiếng Anh 9 mới
 3. Grammar: Relative clause – Unit 9 SGK Tiếng Anh 9 mới
 4. Getting Started Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 9 mới
 5. A Closer Look 1 Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 9 mới
 6. A closer look 2 Unit 9 SGK tiếng Anh 9 mới
 7. Communication Unit 9 SGK tiếng Anh 9 mới
 8. Skills 1 Unit 9 SGK tiếng Anh 9 mới
 9. Skills 2 Unit 9 SGK tiếng Anh 9 mới
 10. Looking back Unit 9 SGK tiếng Anh 9 mới
 11. Project Unit 9 SGK tiếng Anh 9 mới

Review 3 (Units 7 – 8 – 9) SGK Tiếng Anh 9 mới

 1. Language Review 3 SGK tiếng Anh 9 mới
 2. Skills Review 3 SGK tiếng Anh 9 mới

Unit 10: Space Travel – Du hành không gian

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 10 tiếng Anh 9 mới
 2. Grammar: Past perfect & past simple – Unit 10 SGK Tiếng Anh 9 mới
 3. Grammar: Defining relative clause – Unit 10 SGK Tiếng Anh 9 mới
 4. Getting Started Unit 10 SGK tiếng Anh 9 mới
 5. A Closer Look 1 Unit 10 SGK tiếng Anh 9 mới
 6. A closer look 2 Unit 10 SGK tiếng Anh 9 mới
 7. Communication Unit 10 SGK tiếng Anh 9 mới
 8. Skills 1 Unit 10 SGK tiếng Anh 9 mới
 9. Skills 2 Unit 10 SGK tiếng Anh 9 mới
 10. Looking back Unit 10 SGK tiếng Anh 9 mới
 11. Project Unit 10 SGK tiếng Anh 9 mới

Unit 11: Changing Roles In Society – Thay đổi vai trò trong xã hội

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 11 tiếng Anh 9 mới
 2. Grammar: Non-defining relative clause – Unit 11 SGK Tiếng Anh 9 mới
 3. Grammar: The future simple passive – Unit 11 SGK Tiếng Anh 9 mới
 4. Getting Started Unit 11 SGK tiếng Anh 9 mới
 5. A Closer Look 1 Unit 1 SGK tiếng Anh 9 mới
 6. A Closer Look 2 Unit 11 SGK tiếng Anh 9 mới
 7. Communication Unit 11 SGK tiếng Anh 9 mới
 8. Skills 1 Unit 11 SGK tiếng Anh 9 mới
 9. Skills 2 Unit 11 SGK tiếng Anh 9 mới
 10. Looking back Unit 11 SGK tiếng Anh 9 mới
 11. Project Unit 11 SGK giải tiếng Anh 9 mới

Unit 12: My Future Career – Nghề nghiệp tương lai của tôi

 1. Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 12 tiếng Anh 9 mới
 2. Grammar: Despite/ In spite of – Unit 12 SGK Tiếng Anh 9 mới
 3. Grammar: Gerunds & to Infinitives – Unit 12 SGK Tiếng Anh 9 mới
 4. Getting Started Unit 12 SGK tiếng Anh 9 mới
 5. A Closer Look 1 Unit 12 SGK tiếng Anh 9 mới
 6. A Closer Look 2 Unit 12 SGK tiếng Anh 9 mới
 7. Communication Unit 12 SGK tiếng Anh 9 mới
 8. Skills 1 Unit 12 SGK tiếng Anh 9 mới
 9. Skills 2 Unit 12 SGK tiếng Anh 9 mới
 10. Looking back Unit 12 SGK tiếng Anh 9 mới
 11. Project Unit 12 SGK tiếng Anh 9 mới

Review 4 (Units 10 -11 -12) SGK Tiếng Anh 9 mới

 1. Language Review 4 SGK tiếng Anh 9 mới
 2. Skills Review 4 SGK tiếng Anh 9 mới

Lời Tổng Kết

Với những chia sẽ trên của chúng tôi sẽ giúp các bạn phần nào trong việc soạn và giải bài tập Anh 9 một cách hiệu quả. Nếu thấy hay, hãy động viên, chia sẻ và để lại comment bên dưới nhé !

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *