Tiếng Anh 8 mới Tập 2

Để học tốt Tiếng Anh Lớp 8, loạt bài Tiếng Anh 8 mới Tập 2 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 8 hơn.

Unit 7: Pollution

Unit 8: English speaking countries

Unit 9: Natural disasters

REVIEW 3 (UNIT 7-8-9)

Unit 10: Communication

Unit 11: Science and technology

Unit 12: Life on other planets

REVIEW 4 (UNIT 10-11-12)