Tiếng Anh 8 mới Tập 1

Để học tốt Tiếng Anh Lớp 8, loạt bài Tiếng Anh 8 mới Tập 1 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 8 hơn.

Unit 1: Leisure activities

Unit 2: Life in the countryside

Unit 3: Peoples of Viet Nam

REVIEW 1 (UNIT 1-2-3)

Unit 4: Our customs and traditions

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 6: Folk tales

REVIEW 2 (UNIT 4-5-6)