Giải bài tập sgk Tiếng Anh 6 mới

Để học tốt Tiếng Anh Lớp 6, loạt bài Giải bài tập sgk Tiếng Anh 6 mới được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 6 hơn.

Tiếng Anh 6 mới Tập 1

Unit 1: My new school

Unit 2: My home

Unit 3: My friends

Review 1 (Unit 1-2-3)

Unit 4: My neighbourhood

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Review 2 (Unit 4-5-6)

Tiếng Anh 6 mới Tập 2

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Unit 9: Cities of the world

Review 3 (Unit 7-8-9)

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Review 4 (Unit 10-11-12)