Tiếng Anh 12 mới Tập 2

Để học tốt Tiếng Anh Lớp 12, loạt bài Tiếng Anh 12 mới Tập 2 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 12 hơn.

Unit 6: Endangered species

Unit 7: Artificial intelligence

Unit 8: The world of work

Review 3 (Unit 6-7-8)

Unit 9: Choosing a career

Unit 10: Lifelong learning

Review 4 (Unit 9-10)