Tiếng Anh 12 mới Tập 1

Để học tốt Tiếng Anh Lớp 12, loạt bài Tiếng Anh 12 mới Tập 1 được biên soạn bám sát bài tập sách giáo khoa, giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 12 hơn.

Unit 1: Life stories

Unit 2: Urbanisation

Unit 3: The green movement

Review 1 (Unit 1-2-3)

Unit 4: The mass media

Unit 5: Cultural identity

Review 2 (Unit 4-5)